Emnebeskrivelse for studieåret 2020/2021

Innføring samfunnsvitenskaplig metode (ME123S)

Innføring samfunnsvitenskaplig metode

ME123S

Søknadsfrist: 15. november

Beskrivelse av emnet

Emnet gir en innføring i samfunnsvitenskaplige metoder, både kvantitative og kvalitative. Emnet presenterer og diskuterer de sentrale begrepene innen samfunnsvitenskapelige metoder, metodenes logiske oppbygging og hvordan kvalitative data (intervjuer og observasjoner) og kvantitative data (statistikk) produseres. Emnet behandler blant annet: utvikling av forskningsdesign, betydningen av en velutviklet problemstilling/forskningsspørsmål, forholdet mellom teori og empiri, hvordan forskningen produserer data, hvordan data tolkes og analyseres, forskjeller og likheter mellom kvalitativ og kvantitativ metode, skriving som en unik, selvstendig tenke- og analyseprosess.

Eksamen i emnet kan besvares på engelsk eller norsk.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Studenten skal ha oversikt over ulike samfunnsvitenskapelige metoder, kunne innholdet i ulike metodiske tilnærminger og analysemåter.
  • Studenten skal kunne redegjøre for sentrale metodebegreper i kvalitativ og kvantitativ forskning.

Ferdigheter:

  • Studenten skal kunne beherske relevante faglige verktøy og teknikker innenfor kvalitativ og kvantitativ metode.
  • Studenten skal være i stand til å formulere en problemstilling, designe et forskningsprosjekt og avgjøre hvilke forskningsmetoder som egner seg for å kunne besvare problemstillingen. 
  • Studenten skal også kunne vurdere etiske utfordringer knyttet til samfunnsvitenskapelig forskningsaktivitet.

Kompetanse

  • Studenten skal være i stand til å planlegge og gjennomføre en enkel forskningsoppgave, og lese samfunnsvitenskapelig faglitteratur og presentasjoner av forskning i media med en evne til å forstå og kritisk vurdere de resultater som presenteres.

Type emne

Valgemne

Forkunnskapskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende norske regler.

Undervisningsform

Leseemne. Det vil ikke bli gitt noen form for undervisning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

N/A

Anbefalte forkunnskaper

Ingen særskilte, men et godt grep om matematikk vil være en fordel.

Emneevaluering

Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
  • Hjemmeeksamen - 9 til 10 sider, 1 uker, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
  • Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
    • Må være bestått før fremstilling til Hjemmeeksamen - 9 til 10 sider.

Overlappende emner

ME122Sv1 Samfunnsvitenskapelig metode - 10 studiepoeng.
ME119Sv1 Samfunnsvitenskapelig metode - 10 studiepoeng.
ME118Sv1 Innføring i samfunnsvitenskapelig metode - 10 studiepoeng.
ME118LSv1 Innføring i samfunnsvitenskapelig metode - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap