Emnebeskrivelse for studieåret 2020/2021

Digital beredskap (ORG5005)

Digital beredskap

ORG5005

Beskrivelse av emnet

Emnet gir en innføring i bruk av IKT som ledelsesverktøy i beredskapssituasjoner, en innføring i bruk av IKT-systemer for analyse, planlegging og loggføring, samt sikkerhetsmessige aspekter. Dette inkluderer kunnskap om aktuelle trusler og sårbarheter, samt beskyttelsestiltak som brannmurteknologi og kryptografiske metoder.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten skal

 • Ha kunnskap om hvordan IKT kan støtte ledelse knyttet til ulike typer beredskap.
 • Ha kunnskap om hvordan CIM fungerer
 • Ha kunnskap om faktorer som kan påvirke sikkerheten til IKT-systemer og øke risikoen for uønskede hendelser
 • Ha kunnskap om hvordan man kan skape kultur for informasjonssikkerhet
 • Ha kunnskap om trusler, vanlige sårbarheter og angrepsmåter i forbindelse med nettverksbaserte tjenester.
 • Ha kunnskap om eksisterende metoder og verktøy for sikring av informasjon og nettverksbaserte tjenester.

  Ferdigheter - studenten skal

 • Kunne foreta enkel anvendelse av IKT-systemer til etterretning og overvåkning, analyse, strategisk og operativ beslutningsstøtte, kommando og kontroll, planlegging og styring inklusive loggføring.
 • Kunne utforme og iverksette bevisstgjøringstiltak innen informasjonssikkerhet
 • Kunne anvende verktøy for kryptering og digitale signaturer. Herunder verktøy for kryptering av epost.

Generell kompetanse - studenten skal 

 • kunne kommunisere om problemstillinger knyttet til bruk beredskap og digitalisering, samt kunne foreta analyser og konklusjoner innenfor digital beredskap
 • kunne bidra til nytenking og bevisstgjøring i egen organisasjon

Type emne

Obligatorisk

Forkunnskapskrav

Studentene må være tatt opp til Master i beredskap og kriseledelse.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Flipped Classroom 

Hjelpemidler til eksamen

Eksamensformen legger ingen begrensninger i hjelpemidler. 

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Hjemmeeksamen (individuell), 1 uker, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2021 Studiepoeng 7,5 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen