Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Bærekraft i praksis

ECO2009

I dette kurset får studenten en unik erfaring med å jobbe praktisk og teoretisk med bærekraft og entreprenørskap, i tverrfaglige team. Studenten jobber med lokale case fra virkeligheten sammen med studenter fra ulike fakulteter og studieretninger. Kurset diskuterer bærekraft fra ulike faglige perspektiver.

Beskrivelse av emnet

I dette kurset får studentene en unik erfaring med å jobbe praktisk og teoretisk med bærekraft og entreprenørskap, i tverrfaglige team. Å skape et mer bærekraftig samfunn er kompleks hvor vi må ta hensyn til samspillet mellom økologiske, sosial, og økonomiske forhold. Det er derfor et behov for å jobbe tverrfaglig for å utvikle bærekraftige løsninger.  

Kurset diskuterer bærekraft fra ulike faglige perspektiver. Videre vil studentene jobbe med lokale case fra virkeligheten i team med studenter fra ulike fakulteter og studieretninger. Kurset kombinerer bærekrafts- og entreprenørskapsmetoder. Studentene diskuterer og designer bærekraft for real-world case konteksten. Deretter bruker studentene verktøy for entreprenøriell handling for å identifisere og undersøke bærekraftige muligheter i real-world casene.   

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Kostnader

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten skal etter fullført emne ha fått:

 • kunnskap om ulike perspektiver på bærekraft.
 • forståelse for kompleksiteten av bærekraft og utfordringer relatert til bærekraft og kunne vurdere de i forhold til ulike perspektiver på bærekraft.
 • kunnskap om hvordan en gjennom entreprenøriell handling kan bidra til et mer bærekraftig samfunn.
 • kunnskap om kommunikasjon og samarbeid i tverrfaglige team.

Ferdigheter:

studenten skal etter fullført emne:

 • kunne identifisere problemområder for bærekraftig utvikling og hva som er bærekraftig i en spesiell kontekst. 
 • ha utviklet entreprenørielt tankesett som gjør han/hun kompetent til å se muligheter og handle aktivt for å løse bærekraftsutfordringer.  
 • kunne bruke sin faglige bakgrunn og erfaringer til å jobbe med et bærekraftsprosjekt i et tverrfaglig team. 
 • ha utviklet samarbeidskompetanse og kommunikasjonsferdigheter i tverrfaglige team. 

Generelle kompetanser:

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • fungere som en endringsagent som bidrar til et mer bærekraftig samfunn. 
 • forstå tverrfaglige utfordringer, og bidra med sin kompetanse i diskusjoner om komplekse problemstillinger.
 • samarbeide med, og formidle løsningsforslag, til aktører i samfunnet som jobber med bærekraftsproblemer.  
 • forstå hvordan han/hun kan bruke egen faglige kompetanse i prosjektarbeid i tverrfaglige team.
 • reflektere over hvordan en prosjektprosess og et samarbeid i et tverrfaglig team fungerer. 

Type emne

Valgfri emne for bachelorstudier ved Nord universitet. Åpent for andre og tredjeårs bachelorstudenter på alle studieretninger. 

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Obligatorisk deltakelse på grunn av team arbeid. 

Undervisningen bygger på følgende metoder:

Prosjektarbeid i team, caseoppgaver fra lokale problemeiere, team øvelser, refleksjon, dialog og forelesninger. 

Studenter fra ulike fakulteter og disipliner jobber i tverrfaglige team med real-time case for å foreslå løsninger som bidrar til et mer bærekraftig samfunn. Studentene får case-oppgaven fra en lokal problemeier. 

I løpe av kurset vil studentene levere to skriftlige arbeid som samles i ei mappe for vurdering: 1) en prosjektoppgave fra team-arbeidet og 2) et refleksjonsnotat om gruppearbeidsprosessen.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Obligatorisk deltakelse 80%, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
 • Mappe, refleksjonsnotat ind. og en gruppeinnlev., teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2021
Språk Engelsk Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen