Studieplan

Master in Social Science

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Master in Social Science er på 120 studiepoeng, tilsvarende to års studier på fulltid. Studiet tilbys med to fordypninger; Sosialt arbeid og Arktiske samfunn og klimaendringer. Masteroppgaven teller 30 poeng, og utgjør siste del av studiet.

Masterprogrammet har en fordypningsdel på 30 studiepoeng som går i høst og vårsemesteret, første studieår. Fordypningsemnene er obligatoriske for studenter på vedkommende fordypning. Emnet Introduction to Circumpolar Studies som er en del av fordypningen i Arktiske samfunn og klimaendringer går ved Universitetet i Akureyri, Island i 1. semester. I tillegg har programmet to obligatoriske fellesemner (samfunnsvitenskapelig analyse og kvalitativ og kvantitativ metode del I) i første studieår.

I 3. semester har begge fordypningene 30 stp. med fordypningsrelaterte emner. Fordypningen i Arktiske samfunn og klimaendringer har et alternativ med studentutveksling i 3. semester, noe som betyr at 30 stp. med fordypningsrelaterte emner kan tas ved ett av vår utenlandske samarbeidsuniversiteter. Utveksling forutsetter ledige utvekslingsplasser ved partnerinstitusjonene.

Emner tilhørende studiet med mindre enn 10 oppmeldte studenter vil bli gitt som leseemner.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt utdanning skal kandidaten ha:

 • grundig kunnskap om samfunnsvitenskap og valgt fordypningstema, og et reflektert forhold til kunnskapen
 • grundige kunnskaper om vitenskapsteori og forskningsmetoder og kunne anvende dette kritisk og i forhold til egen kompetanse
 • ha evnen til å analysere faglige problemstillinger ut fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv

 

Ferdigheter

Etter endt utdanning skal kandidaten kunne:

 • løfte fram og diskutere etiske problemstillinger i samfunnsforskningen og i samfunnet for øvrig
 • anvende samfunnsvitenskapelige metoder og perspektiv på praktiske utfordringer og spesifikke oppgaver
 • holde seg oppdatert på ny og relevant forskning og anvende denne på egne faglige arbeider og i egen yrkesutøvelse

 

Generell kompetanse

Etter endt utdanning skal kandidaten kunne:

 • anvende egen kompetanse til å sette enkeltfenomen inn i en større samfunnsvitenskapelig sammenheng
 • utvikle, planlegge og gjennomføre et forskningsarbeid i tråd med akademiske krav til metode og innhold som leder fram til ny samfunnsrelevant kunnskap og forståelse
 • formidle, argumentere og presentere sine kunnskaper og ferdigheter

 

Læringsutbytte:

Beskrivelse av de enkelte fordypninger med læringsutbytte:

Fordypning i sosialt arbeid

Studiet bygger på en analytisk tilnærming til sosialt arbeids praksis, blant annet å kunne anvende andres forskning og gjennomføre egen forskning for å forbedre praksis i sosialt arbeid. Det bygger på en forståelse av sosialt arbeid som både et nasjonalt og internasjonalt fag. Sosialt arbeid og lokalsamfunnsutvikling utvikles i kontekstuelle, historiske, sosio-politiske, økonomiske og kulturelle omstendigheter. Begrenset suksess for mange modeller og praksiser for utvikling for å redusere eksklusjon og fattigdom, gjør det til en utfordring å konstruere alternative modeller og utvikle sosialt arbeid som fag. Dialektikken mellom det lokale og det globale krever av sosialarbeidere at det i sin praksis kombineres et lokalt og globalt perspektiv. Dette krever en forståelse av hvordan faktorer på mikro, mezo og makro nivå influerer på livene til de mennesker sosialt arbeid skal jobbe i forhold til.

En viktig visjon i sosialt arbeid er å engasjere seg i lokalsamfunnet gjennom å initiere utvikling av bedre forhold for enkeltindivider, familier, grupper, organisasjoner og lokalsamfunn. Sosialt arbeid fokuserer også på å utvikle fredelig sameksistens, menneskerettigheter, sosial rettferdighet og likeverd for mennesker på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Studiet vil etterstrebe å identifisere og utdype utfordringer og perspektiver med spesiell relevans for nordområdene. Et kontekstuelt og komparativt perspektiv vil være sentralt for å utvikle forståelse for spesielle behov knyttet til sosialt arbeid i ulike kontekster.

Denne spesialiseringen kan gi deg interessante jobbtilbud både nasjonalt og internasjonalt, og åpne muligheter for arbeid både i offentlig og i privat sektor.

Læringsutbytte for fordypning i sosialt arbeid

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • Ha avansert kunnskap innenfor faget sosialt arbeid og spesialisert innsikt i et avgrenset område.
 • Ha inngående kunnskap om sosialt arbeids vitenskapelige teori og metoder.
 • Kunne anvende kunnskap på nye områder innenfor sosialt arbeid.
 • Ha en generell kunnskap og forståelse av samfunnsvitenskapelig teori- og forskningstradisjoner på de områder fordypningen omfatter

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • Kunne analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet, og arbeide selvstendig med utvikling av ny kunnskap og forståelse av sosialt arbeid.
 • Kunne forstå, kritisk vurdere, og bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.
 • Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

Generell kompetanse.

Kandidaten skal

 • Kunne analysere relevante fag-, yrkes og forskningsetiske problemstillinger.
 • Kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer.
 • Kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet

 

 

Fordypning i Arktiske samfunn og klimaendringer

Kunnskap om de Arktis Nordområdene er sentrale i forståelsen av globale endringer. De Arktiske Nordområdene opplever som resultat av klimaendringene raske og varierte endringer i de sosiale, økonomiske, kulturelle, og politiske forhold. Det er store forskjeller innenfor og mellom hvert av de åtte landene som utgjør denne sirkumpolare regionen. Nordområdene har store forekomster av naturressurser både på land og til havs, og tiltrekker seg derfor betydelige internasjonale og industrielle interesser. Ulike lokalsamfunn og folkegrupper bosatt i regionen opplever økt utvandring og raskt voksende byområder. Klimaendringer er et av de viktigste problemene menneskeheten står overfor i dag og Nordområdene er kjernen til å kunne forstå de store utfordringer som berører det globale samfunn.

Denne spesialiseringen vil gi grunnleggende kunnskap om hvordan klimaendringene håndteres av nasjonale ledere og politikere, og hvordan dette påvirker populasjonene i de eksisterende lokalsamfunn og hvordan de opprettholder og tilpasser sine tradisjonelle livsmønster. Klimaendringer forstås vanligvis som et vitenskapelig eller miljømessig problem som krever økonomiske eller teknologiske løsninger, men i dette kurset vil komplekse sett av faktorer knyttet til den sosiale, kulturelle og politiske organiseringen av nordområdene være i fokus. Den sirkumpolare regionens mange små lokalsamfunn og deres relasjon til det internasjonale samfunn vil gi ny kunnskap om hvordan mennesker tilpasser seg klimaendringene. Hvordan vi forstår samfunn, politikk og kultur i kombinasjon med klima, vær, natur og miljø er avgjørende for å forstå de globale utfordringene vi står overfor i dag. Folk som er bosatt i den sirkumpolare regionen har tilpasset seg de klimatiske forholdene både historisk og kulturelt, men hastigheten og størrelsen på de nåværende endringene gir nye utfordringer og muligheter til samfunnene. Denne spesialiseringen vil fokusere på de mange aspektene knyttet til kontinuitet og forandring, og undersøker sammenkoblingene mellom ulike lokalsamfunns organisering i relasjon til det Internasjonale samfunns interesser og bestemmelser i Arktis.

Studentene vil få tilgang til et bredt spekter av empiriske tekster, inkludert akademiske tekster, kommentarer i medier og politiske rapporter. Spesialiseringen vil utstyre studentene med en konseptuell og metodologisk verktøykasse tilpasset tolkninger og forståelser av kulturelle, politiske, økonomiske og samfunnsmessige aspekter av mange og sammenfallende endringer i Arktis. Klimaendringene er ofte forbundet med intense politiske argumenter, og studentene vil undersøke konsekvensene av flere faktorer, for eksempel klimaendringer og økt aktivitet i Arktis, for politikk, samfunnsutvikling, styring, sikkerhet, ressursbruk og velvære. Begreper som tilpasning, adaptiv kapasitet og transformasjon er sentrale for å studere de komplekse utfordringene og mulighetene som Arktis står overfor.

Denne spesialiseringen er en del av to internasjonale initiativer; 1) West Nordic Studies Master Programme som er et samarbeid mellom Nord universitet, Island Universitet, Universitetet i Akureyri, universitet på Grønland og universitetet på Færøyene; og 2) det internasjonale nordlige utviklingssamarbeidet mellom Nord-Universitet og Universitetet i Nord-British Colombia (UNBC) i Canada. Disse internasjonale initiativene gir studentene en unik mulighet til å knytte seg til store internasjonale nettverk. De to internasjonale universitetsnettverkene gir studentene mulighet for å engasjere seg i teoretiske og empiriske sammenligninger gjennom studentutveksling i tredje semester. Spesialiseringen tilbyr også et innledende kurs ved Universitetet i Akureyri, Island, i begynnelsen av første semester.

Vær oppmerksom på at deltakelse i utvekslingssemesteret er betinget av antall ledige plasser. Hvis det er flere søkere til utveksling enn det er ledige plasser så vil det gjøres en seleksjon basert på karakterer og studieprogresjon fra 1. semester.

Læringsutbytte for fordypning i Arktiske samfunn og klimaendringer

Kunnskap:

Kandidaten skal:

 • Ha en generell kunnskap om, og komparativ forståelse av ulike sosiale, kulturelle og politiske systemer i de sirkumpolare Nordområdene. Og kunne relatere kunnskapen til de globale klimaendringene.
 • Ha grundig kjennskap til de unike problemene i den Sirkumpolar Regionen.
 • Ha en generell kunnskap og forståelse av samfunnsvitenskapelige metoder, teorier og forskningstradisjoner som er relevante for dette multi-disiplinære feltet.
 • Ha spesialisert kunnskap og forståelse for et valgt emne undersøkt i masteroppgaven

Ferdigheter:

Kandidaten skal:

 • Reflektere kritisk på spørsmål som er relevante for den sosiale samfunnsutvikling med tverrfaglige samfunnsvitenskapelige perspektiv.
 • Analysere og forstå samfunn og internasjonale prosesser fra komparative perspektiver.
 • Fremheve og diskutere normative problemstillinger og dilemmaer relatert til Sirkumpolare, Arktiske institusjoner.
 • Identifisere og diskutere normative spørsmål og dilemmaer i sosiale og politiske institusjoner
 • Tolke og gjøre kritiske vurderinger, samt engasjere seg i ulike typer forskning og evalueringer.

Generelle kompetanse:

Kandidaten skal:

 • kunne formulere en presis analyse i skriftlig form
 • kunne utvikle, planlegge og gjennomføre et større skriftlig forskningsarbeid som er i tråd med akademiske krav til innhold og utførelse og som leder fram til samfunnsmessig ny kunnskap og forståelse.

Opptakskrav

For å bli tatt opp på Master in Social Science må du ha bachelorgrad på 180 studiepoeng eller tilsvarende utdanning av minimum tre års varighet, samt kvalifisere til minst en av fordypningene til Master in Social Science.

Karakterkravet er C på et vektet gjennomsnitt. For søkere med profesjonsutdanning beregnes karaktergjennomsnitt av hele bachelorgraden. For øvrige søkere beregnes karaktergjennomsnitt i fordypningen (minimum 80 studiepoeng + forskningsmetode).

Eventuelle forbedringer av karakterer og relevant tilleggsutdanning kan inngå i beregningsgrunnlaget.

Nødvendige forkunnskaper i samfunnsvitenskapelig metode/forskningsmetode tilsvarende 10 studiepoeng samfunnsvitenskapelig metode.

Spesifikke opptakskrav for fordypningene:

 

Opptakskrav for fordypning i Arktiske samfunn og klimaendringer:

Søkerne må ha en relevant bachelor innen samfunnsvitenskap. 

 

Opptakskrav for fordypning i Sosialt arbeid:

Søkerne må ha en relevant bachelorgrad innen sosialt arbeid eller beslektede områder.

 

Rangering av søkere til Master in Social Science

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser tilsier, rangeres søkerne på følgende grunnlag:

 • Det regnes ut vektet gjennomsnittskarakter for de emnene som inngår i beregningsgrunnlaget (med eventuelle forbedringer).
 • Dersom en søker har flere opptaksgrunnlag, velges det grunnlaget som gir gunstigst resultat for søkeren.
 • Søkere med utenlandsk utdanning vurderes individuelt.

 

Master in Social Science må ha 25 kvalifiserte søkere som takker ja til studieplass for at programmet skal gå høsten 2019.

Yrkesmuligheter

Fullført Master of Social Science gir grunnlag for yrkesvalg som innebærer faglig og administrativt ansvar og lederstillinger i offentlig og privat virksomhet.

Se her for mer informasjon om yrkesmuligheter for hver enkelt fordypning.

Videre utdanning

Gjennomført og bestått master med fordypning i sosialt arbeid kan gi grunnlag for opptak til forskerutdanning (ph.d) ved FSV, Nord universitet. Studenter som velger fordypningen i Arktiske samfunn og klimaendringer, og som ønsker en master som kan kvalifisere til opptak til forskerutdanning (ph.d) ved FSV, Nord, må velge emnet ME321S Quantitative and qualitative methods II i tredje semester. For mer informasjon om opptakskriterier, se Nords (FSV) utfyllende retningslinjer for ph.d.

Utenlandsopphold

Tredje semester er det lagt opp til et utveklingssemester, til en av partnerinstitusjonene, for fordypningen i Arktiske samfunn og klimaendringer. Utveksling forutsetter ledige utvekslingsplasser ved partnerinstitusjonene. Hvis det er flere søkere til utveksling enn det er ledige plasser så vil det gjøres en seleksjon basert på karakterer og studieprogresjon fra 1. semester.

Det er ikke lagt opp til utveksling på fordypningen i sosialt arbeid.

Kostnader

Ordinær semesteravgift og pensumlitteratur. På fordypningen i Arktiske samfunn og klimaendringer der utveksling ligger som et alternativ i studieplanen så påløper kostnader til reise, opphold , eventuelt visum og forsikring hvis dette alternativet velges. Partneruniversiteter i andre land kan kreve skolepenger og dette endres fra år til år. Merk at det for noen nasjonaliteter kan medføre ekstra kostnader, til reise og opphold, for å ta biometrics i forbindelse med en visumsøknad til Canada.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Studiet vurderes gjennom ulike eksamensformer (se emnebeskrivelsene) og iht. NOKUTs forskrifter.

Avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen på studieprogrammet er masteroppgaven.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 120 Type studium Mastergrad iht §3, 2 år Språk
Engelsk
Fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested Bodø