Emnebeskrivelse for studieåret 2020/2021

Genomikk og bioinformatikk (BI229F)

Genomikk og bioinformatikk

BI229F


Vi beklager, men emnet vil ikke tilbys høsten 2020.

Beskrivelse av emnet

Genomikk er en tverrfaglig vitenskapsdisiplin som bygger på genetikk, molekylær biologi og evolusjonær biologi. Genomikk innebærer studier av genomers og DNA sekvensers sturktur, funksjon, evolusjon, mapping og redigering/endring.

Bioinformatikk anvender informatikk, datavitenskap, statistikk og matematikk på biologiske problemstillinger. De viktigste forskningstema innen bioinformatikk er koblet til evolusjonsmodellering, gensekvensers justering, ansamling av genomer, prediksjon av proteinstrukturer og interaksjoner, samt prediksjon av genuttrykk.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Etter bestått eksamen i dette emnet vil studenten være i stand til:

Kunnskap:

  • Ha bred kunnskap om tema, teorier, prosesser, verktøy og metoder som brukes i genomikk og bioinformatikk.
  • Ha grunnleggende kunnskaper om hvordan bioinformatiske verktøy kan bygges for å utforske problemstillinger innen genetikk, molekylær biologi og evolusjonær biologi.

Ferdigheter:

  • Være i stand til å forklare aspekter innen genomikk og bioinformatikk på et grunnleggende nivå.
  • Være i stand til å forklare de viktigste teoriene innenfor analyse av genomiske data, og hvordan biologisk informasjon er kodet og tolket innen genomet.

Generell kompetanse:

  • Være i stand til å utveksle synspunkter og erfaringer med andre biologer og bidra til utviklingen av "beste praksis".
  • Utvikle forståelse for moderne vitenskapelig forskning innen genomikk og bioinformatikk.

Type emne

Valgemne for bachelor i biologi.

Forkunnskapskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesninger, øvinger, presentasjoner, seminar, innleveringsoppgaver.

Pensum

Pensumlisten finner du i Leganto

Anbefalte forkunnskaper

BI122F Genetikk og evolusjon

BI132F Biokjemi og cellebiologi

KJ104 Grunnleggende kjemi og miljøkjemi

MA116F Matematikk for biologer

(eller tilsvarende)

Hjelpemidler til eksamen

Laptop, blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker. Ingen bruk av internett utenom Canvas.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis - evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
  • Arbeidskrav - presentasjon, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
  • Oppgave, teller 30/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
  • Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 70/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Emneansvarlig
Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur