Emnebeskrivelse for studieåret 2020/2021

Innovativ kriseledelse i små og mellomstore bedrifter (LED6000)

Innovativ kriseledelse i små og mellomstore bedrifter

LED6000

Dette kurset retter seg mot personell med ansvar for krisehåndtering i små og mellomstore bedrifter (SMB). Kurset er relevant for alle typer bedrifter, og ser både på hvordan en kan få til økt driftssikkerhet, bedre beredskap og en effektiv respons mot uønskede hendelser i bedriften. En ser også på hvordan en krisesituasjon kan brukes som en del av en innovativ prosess fram mot en ny normal med nye muligheter.

Beskrivelse av emnet

Dette kurset retter seg mot personell med ansvar for krisehåndtering i små og mellomstore bedrifter (SMB). Kurset er relevant for alle typer bedrifter, og ser både på hvordan en kan få til økt driftssikkerhet, bedre beredskap og en effektiv respons mot uønskede hendelser i bedriften. En ser også på hvordan en krisesituasjon kan brukes som en del av en innovativ prosess fram mot en ny normal med nye muligheter.

Første delemne fokuserer på arbeidet med økt sikkerhet i bedriften gjennom kvalitetsstyring og HMS-systemer. Videre diskuteres ulike former for beredskap mot uønskede hendelser. En viser eksempler på hendelser med konsekvenser for liv og helse, miljø og økonomisk overlevelse og hvordan disse har blitt håndtert. Det legges vekt på oppgaver og organisering i egen bedrift når en krise oppstår, og hvordan en mobiliserer det en har av ressurser innad i bedriften. Videre gis alarmering og samspillet med eksterne ressurser, og det offentlige beredskapsapparatet stort fokus. Et viktig punkt vil være hvordan en skal kunne opprettholde mest mulig normal drift i en krisesituasjon, og de juridiske og økonomiske sidene ved en krise. I siste del av kurset fokuseres på veien videre etter en krise. En ser nærmere på nyskapingsarbeid og hvordan en kan styrke de innovative prosessene fram mot nye satsinger som kan gi bedriften en robust næringsplattform for fremtiden.

Kurset består av sju samlinger, som hver dekker egne tema. I den siste samlingen gis en faglig fordypning på utvalgte tema.

 

Tema

* Fokus på sikkerhet- risiko- og sårbarhetsvurderinger i bedriften

* Kvalitetssystem/HMS -utarbeidelse av prosedyrer – hva gjør vi når noe skjer?

* Ulike typer kriser

* Organiseringen internt- hvem gjør hva i en krisesituasjon?

* Situasjonsvurdering og førstelinjerespons i egen bedrift

* Hvem er de gode hjelperne der ute og hvordan mobiliseres disse?

* Hvordan ivaretar vi mest mulig normal drift i en krise?

* Forholdet til de nærmeste- ansatte, eiere, faste kunder, leverandører og bankforbindelser

* Juridisk ansvar – forsikringsordninger

* Støtteordninger - forholdet til offentlige og private finansieringskilder

* Atferd i kriser - hvordan ta vare på seg selv og sine nærmeste

* Entreprenørskap og innovasjon i krisetider

* Arbeid med nye næringsplattformer og nettverk

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal:

* Ha kunnskap om risiko- og sårbarhetsanalyser og utvikling av kvalitetsstyringssystem i bedriften

* Kunne gi en beskrivelse av de mest sentrale kriseformer og deres konsekvenser for en virksomhet

* Ha kunnskap om lederroller i en krisesituasjon i egen bedrift

* Ha innblikk i nødetatenes virkemåte og alarmering

* Kjenne til lovgivning og forsikringsregler knyttet til ulike typer kriser

* Forstå ulike prosesser for nyskaping og relasjonsbygging i gamle og nye markeder

 

Ferdigheter

Studenten skal:

* Kunne gjøre risiko og sårbarhetsanalyser i en virksomhet

* Ha innsikt i ulike typer beslutningsstøtteverktøy og kommunikasjonssystemer i en krisesituasjon

* Kunne analysere og forholde seg kritisk til de ulike parters roller og innsats i kriser

* Kunne gjennomføre revisjonsprosesser knyttet til planverk og ressurser

* Kunne følge opp krevende forhandlingssituasjoner

* Kunne anvende teknikker for entreprenørskap fram mot nye næringsplattformer

 

Generell kompetanse

Studenten skal:

* Kunne anvende kunnskap om samspill med beredskapsaktører på ulike nivå i en virksomhet

* Kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter for oppbygging og virkemåte i det samlede beredskapsapparatet

* Kunne bidra til nytenkning og innovasjon knyttet til beredskapssystemets virkemåte og den overordnede ledelsen av beredskapen i en virksomhet

* Kunne bruke nettbaserte løsninger for forhandlinger, møter og annen informasjonsutveksling

Type emne

Videreutdanning

Forkunnskapskrav

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

 

Studietilbudet er i utgangspunktet åpent for alle deltakere, og vi oppfordrer alle interesserte til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at vi vil måtte prioritere permitterte og arbeidsledige ved stor søknad. Tilskuddsgiver som finansierer studietilbudet har en forutsetning om at tilbudet primært skal være rettet mot permitterte og ledige. Arbeidssituasjon kan dokumenteres med for eksempel permitteringsvarsel eller attest fra NAV, som også må lastes opp i søknaden.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Emnet er ren nettbasert.

Opplæringen skjer ved bruk av studentaktive læringsformer med veiledning underveis. Metodene inkluderer en kombinasjon av forelesning og dialog i plenum/på nett, arbeid i grupper og øvelser. Det legges opp til selvstudier og for- og etterarbeid for hver samling.

Anbefalte forkunnskaper

Generell studiekopetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
  • Hjemmeeksamen, 6 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
  • Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.

Pensumlitteratur

Borch, O. J. (2019): Katastrofeberedskap i bedriften – eksemplet arktisk reiseliv. Praktisk økonomi & finans. 35(3), 231-237. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2871-2019-03-07

 

Borch, O.J. & Andreassen, N. (2020): Beredskapsorganisasjon og kriseledelse. Fagbokforlaget, Bergen

 

Brown, T. (2008): Design Thinking. Harvard Business Review, June 2008, 10(2).

 

Brown, T. & Martin, R. (2015): Design for Action. How to use design thinking to make great things actually happen. Harvard Business Review, September 2015, 93(9).

 

Christensen, C. M., Hall, T., Dillon, K. & Duncan, D. (2016): Know your Customers’ “Jobs to be Done”. Harvard Business Review, September 2016, pp. 54-62.

 

Edmondson, A. C. (2011): Strategies for Learning From Failure. Harvard Business Review, April 2011, 89(4).

 

Røkenes, A. & Andersen, S. 2019. Risikostyring og HMS i naturbasert reiseliv - en håndbok (Septentrio Reports). Tromsø: UIT - The Arctic University of Norway. https://doi.org/10.7557/7.4629 4

 

Sjøvold, E. (2009): Før du vurderer teambygging – myter og fakta om ledergrupper og effektivitet. Magma – Tidsskrift for økonomi og ledelse, 12(1). https://www.magma.no/foer-du-vurderer-teambygging-myter-og-fakta-om-ledergrupper-og-effektivitet

 

Supplerende litteratur

Arbeidstilsynet (2020): Risikovurdering. https://arbeidstilsynet.no/hms/risikovurdering/

Arbeidstilsynet (2020): Roller i HMS-arbeidet. https://arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB (2020): Veileder i kontinuitetsplanlegging. Opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær. https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/tema/pandemiveileder_2020.pdf

Internkontrollforskriften (1996): Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) (1996-12-06-1127). https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127?q=internkontrollforskriften

Emneansvarlig
Studiepoeng 7,5 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet Handelshøgskolen