Emnebeskrivelse for studieåret 2020/2021

Beredskap og kriseledelse

LED5001

Beskrivelse av emnet

Dette kurset legger vekt på ulike beredskapsledelsesroller og ansvarsområder for beredskapsaktører knyttet til planlegging og håndtering av uønskede hendelser. Studentene gis en forståelse for hvordan en organiserer og leder innsatsstyrker med spesielt fokus på taktisk og operasjonelt nivå. Lederskap i team og samvirke for å sikre effektiv koordinering, kommunikasjon og kontroll vektlegges. Emnet fokuserer på spesielle utfordringer knyttet til kompleksitet i operasjoner, utfordringer knyttet til kriseledelse i ulike kontekster og på betydningen av improvisasjon og innovasjon knyttet til krisehåndtering. Emnet vil være knyttet til table top og simulatorbaserte øvelser i NORDLAB og til Øvelse Nord, en årlig storskala samvirkeøvelse arrangert av Nord universitet.

Forkunnskapskrav

Studentene må være tatt opp til Master i beredskap og kriseledelse.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • Har avansert kunnskap om teorier knyttet til ledelse i kriser
 • Har kunnskap om teamorganisering 
 • Har spesifikk kunnskap om de ulike lederroller, ansvarsområder og mekanismer for koordinering, kommunikasjon og kontroll ved håndtering av hendelser
 • Har kunnskap om styringssystemer og beslutningsstøtteverktøy for beredskapsaktører
 • Har kunnskap om spesielle utfordringer knyttet til håndtering av kompleksitet i omgivelsene

Ferdigheter

Studenten:

 • Har evne å samvirke med og styre operasjoner med mange ulike typer beredskapsaktører, både sivile og militære, frivillige og profesjonelle
 • Kunne gjenkjenne ulike roller i beredskapsorganisasjoner og tilpasse oppgaver etter situasjon
 • Kunne vurdere ulike verktøy og mekanismer for koordinering og kontroll
 • Kunne analysere utfordringer knyttet til innsatsledelse i ulike typer omgivelser
 • Kunne utvikle evnen til å improvisere og være innovativ under usikkerhet

Generelle kompetanse

Studenten:

 • Kunne tilegne seg forskningsbasert kunnskap om ledelse på ulike nivå i beredskapsorganisasjoner
 • Kunne reflektere rundt ulike ledelsestilnærminger i en beredskapsorganisasjon
 • Kunne diskutere emnets faglige tema med utgangspunkt i teori og erfaringer fra egen praksis

Type emne

Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Emnet omfatter forelesninger, gruppearbeid og selvstudium, samt simulator- og labøvelser. Emnet undervises på engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

Engelske språkkunnskaper, da emnet undervises på engelsk. 

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Hjemmeeksamen (individuell), 2 uker, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2021 Språk Engelsk Studiepoeng 7,5 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen