Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Engelsk 1B Engelsk språk- og litteraturdidaktikk, 5-10

ENG1002

Emnet undersøker hvordan studenten kan legge optimalt til rette for effektiv, motiverende og diffferensiert engelsk undervisning. Emnet er bade forskningsbasert og evidensbasert, med et fokus på kvalitetsressurser og læringsaktiviteter for elever i 5.-10. trinn.

Beskrivelse av emnet

Undervisningen i kurset er på engelsk.

Kurset skal legge et solid grunnlag for å utvikle studentenes evne til å til å tilrettelegge for motiverende og meningsfulle aktiviteter i engelskundervisningen i 5-10 klasse. Studentene vil få innsikt i hvilken kompetanse elever forventes å tilegne seg på dette trinnet og hvordan denne kan utvikles på best måte. Et utvalg litterære og ikke-litterære tekster vil vi være utgangpunkt for språklæring og tilegnelse av tekstkompetanse, og som en første introduksjon til literacy-begrepet, knyttet til media, visuelle utrykk og kritiske innganger til tekst. Kurset inkluderer utforskning av følgende spørsmål:

•    Hvordan legge til rette for dypdelæring innenfor kjerneelementene for engelsk: kommunikasjon;  Språklæring; Møte med engelskspråklige tekster?

•    Hvordan kan vi inkludere og stimulere relevante overordna mål fra og læreplanen sin overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen?

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieplanen for Master grunnskolelærerutdanning 5-10.

Kostnader

Semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER 

Studenten skal:

 • ha fått god kjennskap til relevante deler av Kunnskapsløftet og deres betydning for planlegging av undervisning
 • ha fått kunnskap om didaktiske teorier og terminologi og være godt kjent med teoretiske forutsetninger for planlegging av en god læringssekvens
 • ha fått kunnskap om ulike teksttyper som er egnet for engelskundervisningen
 • ha fått kjennskap til normer for akademisk skriving og kildebruk

FERDIGHETER 

Studenten skal:

 •  kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og videreutvikle undervisningssekvenser i engelsk, herunder formative og summativ vurdering, etter intensjonene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet
 • kunne vise fleksibilitet og tilpasningsdyktighet i planlegging av læringssekvenser for å kunne tilpasse læringsmiljø til elever med ulike behov
 • kunne bruke og vurdere ulike læremidler, også digitale, og kunne velge ut og tilrettelegge for arbeid med engelskspråklige tekster for barn og ungdom

GENERELL KOMPETANSE

Studenten skal:

 • forstå relevant akademisk diskurs
 • bidra til å utvikle språklæringskompetanse, kommunikativ kompetanse, kulturell kompetanse og litteraturkompetanse hos eleven
 • kunne analysere, vurdere og reflektere over egen læring og se egen læring i lys av elevenes læring i faget.

Type emne

Valgbart

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Studentene får en detaljert og tematisk organisert undervisningsplan med leseliste for hvert semester. Det forventes at alle tekstene leses på forhånd, og at studentene møter godt forberedt til aktiv deltakelse i diskusjoner og videre arbeid med emnet.

Undervisningen vil bestå av en kombinasjon av ulike læringsaktiviteter inkludert forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner som fordrer aktiv deltakelse fra studentene. Det kreves at studentene på egenhånd tilegner seg teoretisk kunnskap fra pensumlitteraturen og andre relevante kilder.

Undervisningen i kurset er på engelsk.

Hjelpemidler til eksamen

Muntlig eksamen: Ingen

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis

Praksis er en del av engelskfaget i lærerutdanningen og erfaringer studentene gjør i praksis, må være utgangspunkt for drøfting og analyse i studiet. En presisering og konkretisering av arbeidet i forbindelse med praksisperiodene vil gå frem av praksisplanen.

Eksamensbeskrivelse

MU (A-F): Muntlig eksamen (100%).

AK (G/IG): Underveis i studiet gjennomfører studentene ulike arbeidskrav som de får tilbakemelding på og som til slutt blir vurdert som godkjent/ikke godkjent. Godkjente arbeidskrav settes som vilkår for å få endelig karakter i emnet.

OD (G/IG): Obligatorisk deltakelse, minimum 80%.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
 • Arbeidskrav - skriftlige eller muntlige oppgaver, individuelle og grup, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
 • Muntlig eksamen, 30 minutter, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner

ENG1016v1 Engelsk 1 (5.-10.trinn) - 15 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2021
Språk Engelsk Studiepoeng 15,0 Studiested Bodø, Mo i Rana og Levanger Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag