Emnebeskrivelse for studieåret 2022/2023

Akvakultur

AK122F

Beskrivelse av emnet

Emnet fokuserer hovedsakelig på oppdrett av typiske fiskearter fra Nord-atlanteren, spesielt laks, kveite, torsk og rensefisk. Miljørelaterte og etiske spørsmål, fremtidsrettete teknologier samt status og utfordringer ved akvakulturnæringen vil også være en del av emnet.

Forkunnskapskrav

Opptak til emnet følger opptakskravet i studieprogrammet Bachelor i biologi.

Kostnader

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin med headset og kamera. Studentene må kjøpe egen laboratoriefrakk til bruk i emner med laboratorieøvelser.

Læringsutbytte

Når emnet er gjennomført skal studenten:

Kunnskap: Studenten skal

 • Ha oversikt om fiskens tilpasning til livet i akvatiskmiljøet
 • Kunne vise grunnleggende kunnskap om vannkvalitet og behandlingsmetoder og dets betydning i produksjon.
 • Ha oversikt over norsk oppdrettsnæringen historie, organisasjon, lovgivning, produksjonsvolum.
 • Skal ha bred kunnskap om de generelle prinsippene vedrørende oppdrett inkludert fiskehelse av laks, kveite, torsk og rensefisk.
 • Ha grunnleggende kunnskap om produksjonsprotokoller av levende fôr og dens betydning for yngelproduksjon.
 • Ha innsikt i velferdsaspektet i akvakulturproduksjon, bærekraft og hovedfaktorene som påvirker sjømatkvalitet.
 • Kjenne til forskningsarbeid og utfordringer.

Ferdigheter:

Studenten skal

 • Beherske prinsippene som brukes i oppdrett av fisk fra egg til høsting.
 • Kunne beherske relevante teknikker på teoretisk nivå.
 • Ha evne til å tilegne seg oppdatert kunnskap i fagområde.

Generell kompetanse:

Studenten skal

 • Kunne formidle sentrale problemstillinger både skriftlig og muntlig
 • Være i stand til å diskutere ulike utfordringer i havbruksnæringen, slik som velferd og bærekraft.

Type emne

Obligatorisk for Joint Bachelor Degree in Animal Science

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesninger, lab-arbeid, ekskursjoner.

Hjelpemidler til eksamen

Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.

Emneevaluering

Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, karakterregel Bokstavkarakterer
 • Obligatorisk deltakelse - laboratorium og ekskursjon, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2022
Språk Engelsk Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur