Emnebeskrivelse for studieåret 2022/2023

Mangfold og mestring

MM220L

I fordypningsemnet MM220Lskal studenten videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse og vise seg som en kommende profesjonell pedagog med kunnskap og handlingskompetanse om mangfold og mestring i bred forstand.

Beskrivelse av emnet

I fordypningsemnet (MM220L) skal studenten videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse og vise seg som en kommende profesjonell pedagog med kunnskap og handlingskompetanse om mangfold og mestring i bred forstand. Studenten skal videreutvikle kunnskap om urbefolkningsperpektiv, nasjonale minoriteter, likestilling og fellesskap, slik slik lover, internasjonale konvensjoner og planer forutsetter. I studiet er kunnskap og kompetanse om samhandling og relasjoner som grunnlag for lek, læring, dannelse og utvikling av demokratisk tenking sentralt. Emnet er for tiden satt sammen av drama, norsk, pedagogikk og religion, livssyn, etikk, med størst vekt på pedagogikk. I studiet inngår en valgfri ekstern samling på en uke og en lokal ekskursjon på en dag. 

Forkunnskapskrav

Bestått 60 studiepoeng etter to år i studieprogrammet, barnehagelærerutdanning.  Bestått praksis emnene 2.studieår.

Kostnader

Kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur. I studiet gis tilbud om en ekstern samling på en uke og en lokal ekskursjon på en dag. Det er frivillig deltakelse. Kostnader til reise og opphold betales av studenten. 

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten:

Kunnskaper:

 • ha kunnskap om egen profesjons samfunnsoppdrag, om  etiske teorier om og forståelse for etiske utfordringer for barn og voksne knyttet til flerkulturelle fellesskap i barnehage og skole
 • ha kunnskap om barns rettigheter, om urfolksperspektiver og mangfold, demokrati og det flerkulturelle fagfeltet historisk og i dag, slik at kunnskap om lek og læring, omsorg og danning i et mangfoldig samfunn kan iverksettes
 • ha kunnskap om pedagogikk og pedagogiske prosesser i barnehage og skole, for barn så vel som voksne og ha kunnskap om hvordan litteratur kan bidra i språkutvikling og utvikling av flerkulturell forståelse for barn og voksne.
 • ha kunnskap om flerspråklighet, metoder, strategier og organiseringsmåter og om hvordan barnets andrespråk tilegnes, utvikles og kartlegges
 • ha kunnskap om arbeidsformer i dramafaget og strategier som kan bidra til forståelse og faglig og sosial utvikling
 • ha kunnskap om utvikling av religiøs og livssynsmessig identitet individuelt og kollektivt, i barnehage og skole 
 • ha kunnskap om prinsipper og metoder for faglig og pedagogisk planlegging og vurdering av lek- og læringsmiljøet i barnehage og skole i samarbeid med barn, foreldre og kolleger.

Ferdigheter:

 • kunne legge til rette for inkluderende og stimulerende undervisningsmiljø i samarbeid med barn, elever og foreldre/foresatte og samarbeidspartnere og gi og ta faglig profesjonsveiledning i emneområdet i møte med kolleger og medarbeidere
 • kunne treffe begrunnede valg med bakgrunn i forskningsbasert kunnskap innenfor emnets disipinfag, og anvende kunnskapen i det daglige pedagogiske arbeidet sammen med barn, elever og personale,
 • kunne iverksette tiltak gjennom ulike typer språk-, litteratur- og dramaarbeid som styrker flerspråklige barn og elevers lek, læring og danning.
 • kunne anvende sin faglige kunnskap om religiøs og livssynsmessig identitet i arbeidet med å skape en atmosfære av respekt, toleranse og likeverd i en barnegruppe, i en klasse og i samarbeidet med foreldrene
 • kunne møte foreldre og samarbeidspartnere og samarbeide med dem om barns beste og forvalte kunnskaper fra det brede mangfoldsfeltet og bruke kunnskapen i egen profesjonsutvikling og i utviklings- og innovasjonsarbeid.

Generell kompetanse

 • ha videreutviklet sin kunnskap, innsikt og forståelse om flerkulturelle og språklige prosesser til profesjonskunnskap som kan nyttiggjøres innenfor ulike pedagogiske forståelser og rammer i innovasjonsarbeid i barnehage og skole
 • ha etisk og faglig innsikt og handlingskompetanse i anvendelsen av faglig kartlegging og metodeanvendelse i samarbeid med barn, elever og lærere
 • kunne benytte sin faglige kunnskap kritisk, kreativ og reflekterende til synlig og flerkulturell pedagogisk virksomhet som ivaretar kulturarven så vel fra urbefolkningen som de nasjonale minoritetene og majoritetsbefolkningen.
 • ha grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barns og elevers og samarbeidspartneres bakgrunn uansett kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet.

Type emne

Valgbar teorifordypning , 30stp i BLU

Undervisningsform

"Ansikt til ansikt", lærer- og studentledet arbeid i grupper. Det er obligatorisk deltagelse i undervisningen, i seminarer og på ekstern samling, da før- og etterarbeid tar utgangspunkt i disse.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

I dette samlingsbaserte emnet over ett semester, inngår forelesninger, faglige studentbidrag med og uten barn, ekskursjoner, samlings- og temabasert organisering i et heltids studie. Det gis tilbud om en uke som ekstern samling. I Studiet legges det vekt på studentdeltagelse, også i mappeeksamener på samlingene, organisert som møter med barn og i seminar. 

Hjelpemidler til eksamen

Tillatte hjelpemidler skriftlig eksamen er Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Lov om barnehager. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, og Lov om barnehager er tilgjengelig i Inspera ved skoleeksamen.

Tospråklig ordbok

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtvei-evaulering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem.

Praksis

Praksis er integrert i alle kunnskapsområder i barnehagelærerutdanningen. Nærmere informasjon om praksisperiodenes innhold framgår av emneplan for praksis. Praksisperioden må være bestått for å gå videre til neste praksisperiode. I særskilte tilfeller kan studieleder bestemme avvik fra denne regelen.

Eksamensbeskrivelse

Sammensatt vurdering.

 • Obligatorisk deltakelse - minimum 80% oppmøte på undervisning, seminar og ekstern samling, teller 0/100 av karakteren.
 • Arbeidskrav - praktisk visning med barn, ledelse av faglig diskusjon og rapport, teller 0/100 av karakteren  Vurderes til godkjent/ikke godkjent. Bestått arbeidskrav er en forutsetning for å bestå emnet. 
 • Mappe - 4 arbeider, teller 60/100 av karakteren
 • Skoleeksamen, 4 Timer. Teller 40/100 av karakteren 

Hovedregelen er at det gis maksimalt to innleveringsforsøk på skriftlig arbeidskrav. 

 

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
 • Arbeidskrav 1 - Praktisk oppgave, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
 • Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 40/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
 • Mappe - 4 arbeider, teller 60/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner

MM101Lv1 Mangfold og mestring - 30 studiepoeng.
MM210Lv1 Mangfold og mestring - 30 studiepoeng.
BLU2008v1 Mangfold og mestring - 30 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2022
Språk Norsk Studiepoeng 30,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag