Emnebeskrivelse for studieåret 2022/2023

Digital innovasjon og forretningsmodellering (ORG1007)

Digital innovasjon og forretningsmodellering

ORG1007

Dette kurset gir studentene verktøy og rammeverk for å kunne forstå hvordan digital teknologi påvirker bedrifters strategi og forretningsmodeller. Gjennom faglige rammeverk fra strategisk ledelse, innovasjon og forretningsmodellering settes studenten i stand til å analysere hvordan digital transformasjon kan utnyttes til nye forretningsområder, bedre styring, nye produkter og endret organisering. Samtidig belyses utfordringer og trusler som følge av digital transformasjon. Gjennomføring av kurset vil også innbefatte betydelig bruk av reelle case, simuleringer og gruppeprosesser.

Beskrivelse av emnet

Dette kurset gir studentene verktøy og rammeverk for å kunne forstå hvordan digital teknologi påvirker bedrifters strategi og forretningsmodeller.  Gjennom faglige rammeverk fra strategisk ledelse, innovasjon og forretningsmodellering settes studenten i stand til å analysere hvordan digital transformasjon kan utnyttes til nye forretningsområder, bedre styring, nye produkter og endret organisering. Samtidig belyses muligheter og trusler som følge av digital transformasjon. Gjennomføring av kurset vil også innbefatte betydelig bruk av reelle case, simuleringer og gruppeprosesser. 

Emnet gir en innføring i sentrale tema for bedre forståelse av hvordan digital transformasjon skjer og hvordan bedrifter og organisasjoner kan tilpasse seg:

 • Hovedkilder for digital transformasjon (ABCD): Artificial intelligence, block chains, cloud computing og data.  
 • Forståelse hva digital teknologi kan gjøre med organisasjoner og markeder, og innovasjonsprosesser.
 • Hvordan digital informasjon kan bidra til god ressursutnyttelse, bedre tjenester og utvikling av ny kunnskap.
 • Digitalisering som grunnlag for nye forretningsmodeller
 • Hvordan strategiske beslutninger om produkter, tjenester, innovasjon og organisering påvirkes av digital adopsjon og tilpasning. 

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha tilegnet seg: 

Kunnskaper:

 • Kjenne til områder for digital transformasjon (ABCD)
 • Kjenne til hvordan digital teknologi påvirker organisasjoner og markeder, 
 • Kjenne til sentrale teorier om teknologiadopsjon og organisatorisk endring for å forstå bedrifters mulighetsrom
 • Kjenne til hvordan digital teknologi endrer innovasjonsprosessen
 • Kjenn til hvordan design thinking brukes til å drive digital innovasjon

 

Ferdigheter:

 • kunne identifisere, beskrive og adressere forretningsmessige problemer og muligheter som følge av digital teknologi (ABCD)
 • kunne konseptuelt vise hvordan ABDC fungerer og beskrive eksempler på forretningsanvendelser fra disse
 • kunne anvende sentrale begreper fra strategilitteratur kunne beskrive hvordan ABCD kan forme markeder og organisasjoner
 • Identifisere og adressere sentrale muligheter og hinder for teknologisk adopsjon i organisasjoner
 • Kunne sette opp en enkel forretningsplan basert på innovasjon muliggjort av ABCD relevant for egen bransje eller organisasjon

 

Generell kompetanse: 

 • kan analysere hvordan digitale teknologier (ABCD) påvirker mennesker og samfunn i lys av relevant lovverk og etiske normer
 • kan formidle relevans og potensial knyttet til bruk av digital informasjon i næringsliv og offentlige virksomheter

Type emne

Valgfritt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Undervisningsmetodene vil i hovedsak ta utgangspunkt i case-undervisning og anvendelse av data fra virkeligheten der studentene aktivt tar del i undervisningen og der undervisningen bygger på at studentene har forberedt seg til hver forelesning/øving. Nettbaserte læringsformer blir tilgjengelig mellom forelesninger og det forutsettes at enkelte deler av pensum er gjennomgått på disse plattformene før studenten møter til forelesning

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Eksamensbeskrivelse

Kurset har 2-dagers hjemmeeksamen som teller 60% på sluttkarakteren, og individuell presentasjon teller 40% på sluttkarakteren. Hjemmeeksamen kan skrives i gruppe med inntil 3 studenter. 

Kurset gir karakteren bestått/ikke-bestått

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Hjemmeeksamen, gruppe inntil 3 studenter, 48 timer, teller 60/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
 • Muntlig eksamen, individuell, teller 40/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2022
Studiepoeng 7,5 Studiested Steinkjer Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen