Emnebeskrivelse for studieåret 2022/2023

Analyse av bærekraft-policyer

STA2006

Arbeidet med offentlig politikk forutsetter evnen til å bearbeide komplekse problemstillinger med basis i flere fagdisipliner. Analyse av offentlige reformer (public policy analysis) dreier seg om å utvikle, iverksette og evaluere offentlig politikk. Sentrale teorier fra internasjonal litteratur benyttes til å studere i hovedsak norske policyer som er relatert til bærekraftspørsmål.

Beskrivelse av emnet

Arbeidet med offentlig politikk forutsetter evnen til å bearbeide komplekse problemstillinger med basis i flere fagdisipliner. Analyse av offentlige reformer (public policy analysis) dreier seg om å utvikle, iverksette og evaluere offentlig politikk. Sentrale teorier fra internasjonal litteratur benyttes til å studere i hovedsak norske policyer som er relatert til bærekraftspørsmål.

Emnet har en praktisk innretning, hvor studentene øves i å løse virkelighetsnære problemstillinger i en kommune eller offentlig virksomhet. For å styrke forståelsen for arbeidslivet, og styrke kontakten mellom studenter og arbeidsliv, vil det rekrutteres gjesteforelesere fra kommuner eller andre offentlige virksomheter som har som oppgave å presentere en aktuell problemstilling som de ønsker belyst. 

Forkunnskapskrav

Må ha fullført semester 1, 2 og 3 i bachelor i Ledelse, politikk og bærekraft eller tilsvarende. 

Kostnader

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Ha kunnskap om sentrale begreper og teorier innen policy analyse
 • Kunne reflektere kritisk over ulike styringsmåter, og hvordan de virker i samspill med hverandre
 • Kjenne til forskjellen på ulike metoder for å evaluere policyer

Ferdigheter

 • Være i stand til å formulere en problemstilling innenfor faget policy analyse, og ved hjelp av teorier fra emnet velge ulike tilnærminger for å besvare problemstilling
 • Være i stand til å analysere ulike premissgiveres betydning i en policy, og hvordan de virker i samspill
 • Være i stand til å gjennomføre en enkel policy analyse ved å velge en adekvat tilnærming til policyen som studeres

Generell kompetanse

 • Forstå policy analyse som fagområde
 • Forstå kompleksiteten i politiske prosesser
 • Kjenne til forvaltningens betydning for måloppnåelse

Type emne

Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner i grupper og i plenum. Obligatorisk deltagelse på workshop med presentasjon av eget faglig arbeid, samt tilbakemelding på andres arbeid. Mye av undervisningen foregår som problembasert læring i grupper, der konkrete og aktuelle problemstillinger blir drøfter i studentgrupper under veiledning. Siden arbeidet skjer gjennom felles diskusjon med studentene, er det en forutsetning at studentene deltar i denne faglige diskusjonen, og det er derfor nødvendig med obligatorisk deltagelse.

Emnet har en praktisk innretning, hvor studentene skal øves i å løse virkelighetsnære problemstillinger i en kommune eller offentlig virksomhet. For å styrke forståelsen for arbeidslivet, og styrke kontakten mellom studenter og arbeidsliv, vil det benyttes gjesteforelesere fra kommuner eller andre offentlige virksomheter som har som oppgave å presentere en aktuell problemstilling som de ønsker belyst. Aktuell yrkesgruppe å rekruttere inn som gjesteforelesere er rådmenn, kommunalsjefer, ordførere, eller ledere i andre regionalt beliggende offentlige virksomheter, som eksempelvis NAV og Statens Vegvesen.

Hjelpemidler til eksamen

Alle

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

Obligatoriske undervisningsaktiviteter:

Obligatorisk deltagelse på første samlingsdag, samt minst én workshop med presentasjon av eget faglig arbeid, og faglig tilbakemelding på hverandres arbeid. Deltagelse på minst en gjesteforelesning er obligatorisk. Mye av undervisningen foregår som problembasert læring i grupper, der konkrete og aktuelle problemstillinger blir drøfter i studentgrupper under veiledning. Siden arbeidet skjer gjennom felles diskusjon med studentene, er det en forutsetning at studentene deltar i denne faglige diskusjonen, og det er derfor nødvendig med obligatorisk deltagelse.

Vurderingsordning:

OMU: Individuell prosjektoppgave som består av en selvvalgt policy, hvor studenten skal formulere et design for en policy analyse. Prosjektoppgaven skal beskrive hvordan en enkel policy analyse kan gjennomføres. Tanken er at studentene skal kunne utføre selve policy analysen i påfølgende bacheloroppgave. Justerende muntlig.

Vurderingsordning

Endelig resultat etter muntlig høring, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Arbeidskrav - prøveforelesning, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
  • Må være bestått før fremstilling til Endelig resultat etter muntlig høring.
 • Oppgave, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
  • Må være bestått før fremstilling til Endelig resultat etter muntlig høring.
 • Obligatorisk deltakelse - 2 seminarer, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
  • Må være bestått før fremstilling til Endelig resultat etter muntlig høring.
  • Må være bestått før fremstilling til Oppgave.
Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2023
Språk Norsk Studiepoeng 10,0 Studiested Levanger Ansvarlig fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap