Studieplan

Bachelor i dyrepleie

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Studieprogrammet utdanner dyrepleiere. Gode kunnskaper om anatomi, fysiologi, atferd, sykdommer, ernæring, behandling og pleie, samt gode kommunikasjonsferdigheter, er nødvendig for å sikre forsvarlig yrkesutøvelse og god dyrevelferd.

Studiet inneholder tre obligatoriske praksisperioder som gjennomføres på dyreklinikker i Norden.

Autorisasjon

Bachelor i dyrepleie ved Nord universitet er godkjent av Mattilsynet som grunnlag for å tildele norsk autorisasjon som dyrepleier.

Bachelor i dyrepleie ved Nord universitet bygger på Dossier of European Competencies for the Veterinary Nurse fra Accreditation Committee ot Veterinary Nurse Education (ACOVENE).

Studieprogresjonskrav

Emnene i programmet bygger direkte på hverandre, og bestemte emner må derfor være bestått for å kunne gå videre i studiet. Praksisperiodene forutsetter et minimum av teoretisk og praktisk kunnskap, og programmet har derfor obligatorisk deltakelse på ulike undervisningsaktiviteter.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om ulike arters anatomi og fysiologi, deres naturlige atferd og behov, samt sykdommer, behandling og pleie
 • kjenner arbeidsmetoder og verktøy som anvendes i smådyrklinikker for å sikre god dyrevelferd
 • har kunnskap om grunnleggende kulturelle, juridiske, og økonomiske faktorer som fagområdet fungerer innenfor
 • kan forstå og forklare fagterminologi
 • kan oppdatere egen kunnskap innenfor fagområdet
 • kjenner til forskning- og utviklingsarbeid på fagområdet
 • har kunnskap om fagets opprinnelse, historie, tradisjoner, egenart og plass i dagens samfunn

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre faglig begrunna valg
 • kan reflektere over egen faglig utførelse og tilpasse denne ut i fra faglige tilbakemeldinger og veiledning
 • kan finne og vurdere fagstoff, samt videreformidle dette for å belyse en problemstilling
 • har relevante praktiske ferdigheter innenfor de grunnleggende arbeidsområdene slik at hensynet til dyrevelferd og HMS er i varetatt
 • kan kommunisere

Generell kompetanse

 • har innsikt i faglige, juridiske og etiske problemstillinger knytta til yrkesutøvelsen
 • kan planlegge, gjennomføre og presentere arbeidsoppgaver både alene og i samarbeid med andre i tråd med faglige og yrkesetiske retningslinjer og norsk lovverk
 • kan formidle sentrale tema og problemstillinger, samt foreslå mulige løsninger til kolleger og dyreeiere, både muntlig, skriftlig og ved andre hensiktsmessige uttrykksformer
 • kan utveksle erfaringer og synspunkter med andre innenfor fagområdet og slik bidra til å utvikle og etablere god praksis
 • kjenner til forskning og utvikling som skjer innenfor dyrevelferd og dyrepleie, og spesielt ivaretakelse av dyrs behov og velferd i ulike arbeidsrelaterte situasjoner

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever  Generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Universitetet har ingen umiddelbare planer om å innføre krav om realfagskompetanse.

Realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak

 • Bestått fagkombinasjoner og oppnådde karakterer.
 • Det vurderes som avgjørende at søkere har dokumenterte kunnskaper i engelsk.
 • Hvilke fag som mangler for å oppnå generell studiekompetanse. Dokumenterte kunnskaper i realfag og engelsk kan kompensere for øvrige mangler mht. generell studiekompetanse.
 • I tillegg kreves minimum 5 års relevant arbeidserfaring i 100 % stilling, fortrinnsvis fra dyreklinikk.

Yrkesmuligheter

Autoriserte dyrepleiere jobber oftest på dyreklinikker, men også andre steder hvor teoretisk og praktisk kunnskap om dyr er etterspurt.

Videre utdanning

Studenter vil kvalifisere for Master i biovitenskap ved Nord universitet dersom det velges bestemte valgemner i siste semester. Fullført bachelorutdanning kvalifiserer for å søke om opptak ved det fireårige veterinærstudiet ved University of Veterinary Medicine and Pharmacy i Kosice, Slovakia.

Utenlandsopphold

Har du tenkt på muligheten for å ta deler av studiet i utlandet?

Bachelor i dyrepleie er tilrettelagt for praksisopphold i utlandet i 6. semester.

Du har muligheten til å ta 15 uker med praksis i Storbritannia eller Belgia. Fakultetet hjelper deg med å finne egnet praksisklinikk basert på dine ønsker og interesseområder.

Les mer om utveksling her: https://www.nord.no/no/Student/utveksling/

Kostnader

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin med webkamera og headset.

Studenter må også ha egen labfrakk i emner med laboratorieøvelser, samt dekke utgifter i forbindelse med praksis; reise, opphold, arbeidstøy og vaksinasjoner.

Realkompetanse

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

For opptak på grunnlag av realkompetanse må du være minst 25 år og ha relevant kompetanse som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene. I tillegg vektlegger vi søkerens eget motivasjonsbrev.

Vær oppmerksom på at søkeren med realkompetanse konkurrerer med de øvrige søkerne om studieplass. Det innebærer at selv om universitetet finner søkeren kvalifisert, er han/ hun ikke garantert studieplass.

Krav til søkere med realkompetanse gjelder som spesifisert på Samordna opptak.

Opptak på grunnlag av realkompetanse til Bachelor i dyrepleie vurderes etter følgende kriterier:

Utdanning fra videregående:

 • Bestått fagkombinasjoner og oppnådde karakterer.
 • Det vurderes som avgjørende at søkere har dokumenterte kunnskaper i engelsk.
 • Hvilke fag som mangler for å oppnå generell studiekompetanse. Dokumenterte kunnskaper i realfag og engelsk kan kompensere for øvrige mangler mht. generell studiekompetanse.

I tillegg kreves minimum 5 års relevant arbeidserfaring i 100 % stilling, fortrinnsvis fra dyreklinikk.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Vurderingsformer:

Skriftlig eksamen
Obligatorisk deltakelse
Obligatorisk arbeid
Presentasjon
Mappe
Bacheloroppgave er valgemne i 6. semester.

Avsluttende eksamen

Studiet avsluttes når alle programelementer er fullført. Bacheloroppgave er valgfritt.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres av studentene gjennom midtveisevaluering av enkeltemner, sluttevaluering av hvert semester og halvårlige dialogmøter. Programrådet har evalueringsmøter i henhold til universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksisklinikker bes om å gi tilbakemelding til universitetet etter hver praksisperiode.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 180 Type studium Bachelor studium Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Studiested Bodø