Studieplan

Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser

Velg kull

Beskrivelse av studiet

MAR-BIO er interdisiplinært, og inkluderer både biologi/naturvitenskap (biologi, oseanografi, teknologi, marin akvakultur og bioteknologi) og samfunnsvitenskap (sosioøkonomi, lover, politikk og formidlingsvitenskap) og metode.

 

Studentene som tas opp på programmet, må ta minimum 30 ECTS ved et av partneruniversitetene; Universitetet i Gøteborg, Universitetet i Akurery eller Høgskolen i Holar.

 

Studentene vil få en dyp og sammenhengende integrasjon av biologiske, miljømessige, sosiale, juridiske og fysiske planleggingsaspekter. Avhengig av masteroppgave og valgfag vil studentene få kompetanse innen marin fisk, skalldyr, algebiologi, havforskning, sivilrett, statsvitenskap, næringsliv og økonomi ved Universitet i Gøteborg; kompetanse innen akvakultur, miljøinteraksjoner, marin økologi, genomikk og epigenetikk ved NORD Universitet; kompetanse i akvakultur, ferskvannsbiologi og fiskeadferd ved Høyskolen i Holar; fiskerivitenskap, matvitenskap, bioteknologi, verdikjeder, markedsføring og kommunal planlegging ved Universitetet i Akureyri School of Business and Sciences.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført MAR-BIO programmet vil kandidaten:

 • ha inngående kunnskap om det bredere perspektivet på bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser, spesielt innen akvakultur og fiskeri i et nordisk perspektiv.
 • avhengig av masteroppgavens profil, ha en samfunnsvitenskapelig eller biologisk vinkling på betydningen av marine bioressurser for kystsamfunn.
 • ha et avansert innblikk i teori om bæreevne og økonomiske verdiskaping av marine bioressurser.
 • har inngående kunnskap om vitenskapsteorier og metoder innenfor feltet marine bioressurser
 • ha kunnskap om prosjektbeskrivelser, design, teambygging

Ferdigheter

Etter fullført MAR-BIO program er det forventet at kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
 • kan bruke relevante metoder for forsknings- og utviklingsarbeid på en uavhengig måte
 • kan gjennomføre et uavhengig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under tilsyn og i samsvar med gjeldende normer for forskningsetikk
 • kan presentere tilegnet kunnskap innen marine bioressurser samt egne analyser og syntese, både muntlig og skriftlig

Generell kompetanse

Etter fullført MAR-BIO program er det forventet at kandidaten

 • kan analysere og kritisk håndtere informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og formulere vitenskapelige argumenter
 • kan vurdere fakta fra ulike kilder, diskutere dem og ta stilling til fordeler og ulemper med ulike teorier
 • kan kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både med spesialister og allmennheten

Opptakskrav

Opptakskravet til Nordisk master i bærekraftig utnyttelse og produksjon av marine bioressurser er:

• Relevant Bachelorgrad (180 ECTS) innen biovitenskap eller samfunnsvitenskap.

• Opptak forutsetter et godt resultat (laudabilis), det vil si et karaktersnitt på minimum C i opptaksgrunnlaget.

• Motivasjonsbrev som lastes opp i søknadsweb innen gjeldende frister.

Aktuelle søkere kan søke opptak til MARBIO ved alle fire studiesteder. Søkerne kan søke til flere av studiestedene.

 

I motivasjonsbrevet vektlegges søkerens motivasjon for studiets læringsutbytte og utvekslingsordninger, søkerens faglige bakgrunn og framtidige karriereplaner vil bli vektlagt. Søkere utenfor Norden må dokumentere engelskkunnskaper ved engelsktest.

 

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall plasser, skal søkerne, forutsatt at opptakskravene er oppfylt, rangeres etter følgende kriterier:

1. Motivasjonsbrev

2. Karaktergjennomsnitt på bachelorgraden, eventuelt for emnene som inngår i søkernes faglige fordypning.

3. Tverrfaglig sammensetning av studiekullet.

Yrkesmuligheter

Avhengig av masteroppgavens profil, vil kandidater være godt kvalifisert for stillinger innen relevant næringsliv som oppdrettsnæring, fiskerinæring, videreutvikling og produksjon av marine næringsmidler, utnyttelse av restråstoff, biologisk konsulentvirksomhet, kommuneplanlegging, kommunal og statlig forvaltning av miljø, natur og akvakulturressurser, samt utvikling av kystsamfunn.

Videre utdanning

Videre utdanning vil være avhengig av bakgrunn også fra bachelorgrad. Forutsatt biologisk bakgrunn fra bachelorgrad og fullført MAR-BIO, vil kandidaten kunne kvalifisere seg til å gå videre med en PhD i akvatisk biovitenskap ved Nord universitet, eller tilsvarende PhD utdanninger ved Universitetet i Akureyri og Universitetet i Gøteborg. Kandidater med en samfunnsvitenskapelig bakgrunn på sin bachelorgrad, vil etter fullført MAR-BIO, også kunne kvalifisere for doktorgradsløp ved andre institusjoner i Norge eller utlandet.

Utenlandsopphold

Studentene som tas opp på programmet, må reise ut og ta minimum 30 studiepoeng ved et av partneruniversitetene; Universitetet i Gøteborg, Universitetet i Akureyri eller Høgskolen i Holar.

Kostnader

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin med headset og kamera. Studentene må kjøpe egen laboratoriefrakk til bruk i emner med laboratorieøvelser.

I tillegg er det obligatorisk utveksling i minimum 30 studiepoeng, som medfører utgifter til reise, bolig og mat. Studenten kan søke støtte hos lånekassen eller ERASMUS+ for å dekke dette.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Programmet består av enkeltemner og masteroppgave på 60 ECTS som vurderes individuelt. Det vil bli brukt et bredt utvalg av eksamen- og vurderingsformer: Muntlig eksamen, skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen, multiple choice, mappe.

Masteroppgaven vil bli vurdert med skriftlig oppgave med muntlig justering.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt tilhørende retningslinjer på universitetets nettsider.
Studiepoeng 120 Type studium Mastergrad iht §3, 2 år Språk
Engelsk
Fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Studiested Bodø