Emnebeskrivelse for studieåret 2020/2021

Sosialt og bærekraftig entreprenørskap (ENT5008)

Sosialt og bærekraftig entreprenørskap

ENT5008

Beskrivelse av emnet

Dette emnet gir innsikt i hvordan sosial og bærekraftig entreprenørskap kan bidra til å løse globale utfordringer som klimaendringer, miljøødeleggelser, fattigdom og sosial utestenging.

Emnet diskuterer hva entreprenørielle muligheter for sosial og bærekraftig entreprenørskap kan være og hvordan en kan identifisere og skape de. Kurset tar for seg sosial og bærekraftig entreprenørskap på ulike nivå, som bedrifts-, samfunns-, og institusjonelt nivå.

Emnet belyser også hvordan entreprenører utnytter muligheter gjennom å mobilisere ulike typer ressurser som finansielle, menneskelige, fysiske, natur, og sosiale. Studentene anvender verktøy for entreprenøriell handling for å utvikle kreative løsningsforslag for bærekraftig og sosial utvikling.

Forkunnskapskrav

Emnet er en del av masterprogrammet, Global ledelse. Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet ligger på masternivå og forutsetter fullført bachelor.

Kostnader

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter gjennomført emne, skal studenten ha:

 • avansert kunnskap om entreprenørskap og forståelse for at det finnes ulike typer entreprenørskap med forskjellig mål og organisering.
 • inngående kunnskap og forståelse for hvordan sosial og bærekraftig entreprenørskap på regionalt and lokalt nivå kan bidra til å løse globale utfordringer.
 • avansert kunnskap om hva entreprenørielle muligheter for sosial og bærekraftig entreprenørskap er, og hvordan de kan utvikles gjennom ressursmobilisering.
 • kunnskap om hvordan teorier og begreper kan brukes for å analysere problemstillinger innenfor sosial og bærekraftig entreprenørskap. 

Ferdigheter:

Etter å ha gjennomført emnet, skal studenten kunne

 • kreativt identifisere og utnytte entreprenørielle muligheter for sosial og bærekraftig entreprenørskap.
 • kritisk vurdere entreprenøriell handling for sosial og bærekraftig utvikling, og analysere reelle utfordringer og barrierer for sosial og bærekraftig entreprenørskap på en selvstendig måte.
 • kritisk reflektere over effekten av sosial eller bærekraftig entreprenørskap ved å bruke ulike type verktøy, som De forente nasjoners (FNs) bærekraftsmål og en tredelt bunnlinje. 
 • bruke relevant teori og anvende verktøy for entreprenøriell handling til selvstendig å utvikle en strategisk plan for sosial og/eller bærekraftig entreprenørskap.

Generell kompetanse:

Etter å ha gjennomført emnet, skal studenten kunne

 • analysere og utvikle kreative løsningsforslag på komplekse and globale problemer, som bærekraftige og sosiale utfordringer.
 • formidle resultater fra omfattende og selvstendig arbeid, og muntlig bruke faguttrykk innenfor sosial og bærekraftig entreprenørskap.
 • kommunisere faglige problemstilling, analyser og løsningsforslag til aktører i samfunnet som jobber med å skape mer bærekraftige samfunn og øke sosial velferd.
 • samarbeide og koordinere med andre i tverrfaglige team for å gjennomføre avanserte prosjekter.

Type emne

Master of Science in global management.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Undervisningen er samlingsbasert.

Emnet presenterer sentrale begreper og teorier innen sosial og bærekraftig entreprenørskap i forelesninger. Videre vil studentene få presentert case fra gjesteforelesere med påfølgende caseøvelser. Studentene skal skrive og presentere en strategisk plan for sosial og/eller bærekraftig entreprenørskap.  

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Hjemmeeksamen - individuell, 1 uker, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
 • Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2020 Språk Engelsk Studiepoeng 7,5 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen