Emnebeskrivelse for studieåret 2020/2021

Cellebiologi og fysiologi (FAR1004)

Cellebiologi og fysiologi

FAR1004

Beskrivelse av emnet

Kurset vil gi en innføring i cellebiologi med fokus på cellens struktur og funksjon, hvordan celler interagerer med sitt mikromiljø, samt den anatomiske oppbyggingen og funksjonen til viktige organsystemer i menneskekroppen.

Kostnader

Se beskrivelse i studieplanen

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet kan studenten: 

Kunnskap:

 • kjenne til kroppens makromolekyler 
 • beskrive humane cellers oppbygging og funksjon 
 • gjøre rede for transportmekanismer over cellemembraner 
 • beskrive cellers membranpotensial og utvikling av aksjonspotensialer 
 • gjøre rede for prinsipper i nervestyrt og kjemisk kommunikasjon mellom celler 
 • beskrive hvordan celler utfører og regulerer celledeling
 • beskrive hvordan celler er bundet sammen og organisert i ulike vevstyper 
 • ha kunnskap om grunnleggende genetiske og molekylærbiologiske mekanismer 
 • beskrive oppbygging og funksjon til sentrale organer og organsystemer, herunder nervesystemet, det endokrine system, fordøyelsessystemet, sirkulasjonssystemet, nyrer og urinveier, bevegelsesapparatet og respirasjonssystemet 

Ferdigheter

 • beskrive regulering av sentrale fysiologiske prosesser som opprettholder homeostase

 Generell kompetanse

 • formidle cellebiologiske og fysiologiske problemstillinger skriftlig og muntlig

Type emne

Obligatorisk teoriemne.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet for å starte på emnet.

Undervisningsform

Undervisningen gis som forelesninger, nettleksjoner, deltagelse i seminar samt kollokviearbeid.

I dette emnet er det krav om obligatorisk deltagelse. Begrunnelse: Deltagelsen gir en generell kompetanse som ikke kan tilegnes på egen hånd.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Hjelpemidler til eksamen

Ingen

Emneevaluering

Det gjennomføres emneevaluering for alle emner i studiet, der studentene inviteres til å ta en aktiv rolle. Emneevaluering kan gjennomføres som midtevaluering og/eller sluttevaluering i emnet. Emneansvarlig avgjør hvordan slike evaluering gjennomføres. 

Praksis

Det er ikke praksis i dette emnet.

Eksamensbeskrivelse

På bakgrunn av Covid-19 epidemien blir en rekke vurderinger og eksamener ved Nord universitet endret.

Endringer gjøres ih.h.t Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift. 310.12019 nr 63 om studier og eksamener ved Nord universitet- Ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien jmf § 2, Vurderingsformer ledd 1-3

For å imøtekomme dette, endres vurderingsform høsten 2020 fra skriftlig skoleeksamen til hjemmeeksamen for dette emnet.

 

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
 • Obligatorisk deltagelse - seminar, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
  • Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
 • Obligatorisk deltagelse - teambasert læring, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
  • Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
 • Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Studiepoeng 10,0 Studiested Namsos Ansvarlig fakultet
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap