Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Innovasjon i offentlig sektor (ENT5005)

Innovasjon i offentlig sektor

ENT5005

Beskrivelse av emnet

Innovasjon i offentlig sektor kan bidra til å løse samfunnsutfordringer som aldrende befolkning, plastforurensning og andre miljøutfordringer, integrasjon av immigranter og frafall fra skolen. Dette kurset har som mål å gi studenten en oppdatert innsikt i innovasjonsprosesser i offentlig sektor som gjennomføres for å møte ulike type utfordringer i samfunnet.

Kurset bygger på nasjonal og internasjonal forskning på innovasjon i offentlig sektor. Studenten vil utforske faktorer som fremmer innovasjonsprosesser og bygger opp innovasjonsvennlig kultur i offentlig sektor. I tillegg vil studenten få innsikt i den rollen som ildsjeler spiller i innovativeprosesser i offentlige organisasjoner, egenskaper som kjennetegner innovasjon i offentlig sektor, typer av innovasjon i offentlig sektor, og fenomenet samskaping i offentlig sektor. 

Forkunnskapskrav

Fyller gjeldende opptakskrav til det toårige studiet Siviløkonom/Master of Science in Business.

Kostnader

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet, skal studenten ha tilegnet seg:

Kunnskap:

 • Kunnskap om teorier som kan brukes for å undersøke innovasjonsprosesser i offentlig sektor.
 • Kunnskap om utfordringer som endringsagenter og andre aktører innen offentlig sektor kan møte i innovasjonsprosesser. 
 • Kunnskap om strategier som fremmer innovasjonsprosesser og innovsjonsvennlig kultur innen offentlig sektor. 
 • Kunnskap om den rollen som innovasjon i offentlig sektor spiller i samfunnet

Ferdigheter:

 • Evne til å utforske innovasjonsprosesser i offentlig sektor og å fungere som støttespiller til offentlige organisasjoner som ønsker å implementere innovasjoner.
 • Evne til å anvende og kombinere teorier som kan brukes for å undersøke innovasjonsprosesser i offentlig sektor.
 • Evne til å identifisere, bedømme, og uttrykke mening om utfordringer som endringsagenter og andre aktører innen offentlig sektor kan møte i innovasjonsprosesser. 

Generell kompetanse: 

 • Økt bevissthet for ulike måter studenten kan bidra inn i en innovasjonsprosess i offentlig sektor på.
 • Trening i å analysere praktiske problemstillinger innen innovasjonsprosesser i offentlig sektor.
 • Kunne formidle analyse og resultater fra eget case.

Type emne

Valgemne 

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Obligatorisk oppmøte.

Forelesning hvor studenten får innføring i nasjonal og internasjonal forskning på innovasjon i offentlig sektor og presentert reelle innovasjonsprosesser fra offentlige ansatte som jobber med innovasjoner. Studenten jobber i gruppe med å analysere en reell innovasjonsprosess innen offentlig sektor. Arbeidet legges fram muntlig. 

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Muntlig eksamen, 45 minutter, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
 • Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2021 Språk Engelsk Studiepoeng 7,5 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet Handelshøgskolen