Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Praksis 2. studieår for 8.-13.trinn

PRA1010

Beskrivelse av emnet

PPU har i andre studieår 20 dager veiledet, vurdert og variert praksis på videregående skole, der innholdet skal knyttes opp mot pedagogikk og fagdidaktikk slik at studentene utvikler sin profesjonskunnskap gjennom både teori- og erfaringsbasert refleksjon. Praksis andre studieår skal omfatte til sammen 4 uker med en bundet tid til forberedelser og etterarbeid, møter, vurderingsarbeid, kollegasamarbeid, undervisning o.a på ca 29 timer pr uke ved praksisskolen. Praksis må likevel kunne tilpasses ulike behov og skal kunne åpne for fleksibilitet i gjennomføringen. I siste semester skal studentene ha en sammenhengende praksisperiode med særlig fokus på selvstendig opplæringsansvar.

Forkunnskapskrav

Opptak PPU for yrkesfag, PPU for allmenne fag.

Kostnader

Semesteravgift og pensumlitteratur.

Det må påregnes noe kostnader i forbindelse med reise til og fra praksis. Nord universitet yter tilskudd til reiseutgifter etter gjeldende regelverk.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studenten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap

 • har kunnskap om skolen som organisasjon og samfunnsinstitusjon 
 • har kunnskap om hvordan lokalt arbeidsliv, kultur og samfunnsliv kan benyttes i opplæringa 
 • har kunnskap om ulike måter utviklingsarbeid kan gjennomføres på i skolen
 • har kunnskap om entreprenørielle læreprosesser, nytenking, kreativitet og innovasjon knyttet til fag- og yrkesopplæring

Ferdighet

 • kan lede og vurdere læreprosesser i ulike læringsfellesskap 
 • kan selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og kritisk evaluere egen undervisning 
 • kan bruke og reflektere over varierte og profesjonsfaglige og yrkesrelevante arbeidsmåter og læremidler  
 • kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesdidaktisk og pedagogisk utviklingsarbeid 
 • kan planlegge og evaluere møter og utviklingssamtaler med elever og foresatte 

Generell kompetanse: 

 • kan evaluere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning og bidra til profesjonsfaglig og yrkespedagogisk utvikling i skolen 
 • har innsikt i egen utvikling som lærer, og kan analysere egen lærerkompetanse og behov for kompetanseheving
 • har endrings- og utviklingskompetanse for å møte fremtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv 

Type emne

Obligatorisk

Undervisningsform

Praksisopplæring i videregående skole.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Studentens oppgave er å være en aktiv og interessert deltaker i praksis, og ta sitt ansvar i veiledningen. 

For innhold i veiledning, se studiets nettside om praksis.

Oppmerksomheten skal være rettet mot lærerens rolle i skolesamfunnet, på skolen som arbeidsplass og på å bli kjent med skolen som organisasjon

Anbefalte forkunnskaper

Bestått PRA 1009

Hjelpemidler til eksamen

Ingen

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem

Praksis

Praksis skal være veiledet og vurdert og ha et omfang på 20 dager. Praksisen vil foregå i videregående skole. 

Studenter som er tilsatt i skolen må ha minimum 50 % av praksis på annen skole enn egen arbeidsplass. 

Eksamensbeskrivelse

AK Arbeidskrav: godkjent/ ikke-godkjent

PR Praksis vurderes av praksislærer som bestått/ikke bestått ut fra gjennomføringsevne, delaktighet, egnethet og innsats. Praksis bedømmes hvert studieår.

Vurderingsordning

Sammensett vurdering, karakterregel Bestått - Ikke bestått
 • Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
 • Praksis, 20 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2021
Vår 2022
Språk Norsk Studiepoeng 0,0 Studiested Bodø og Levanger Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag