Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Praksis 2. studieår PPU 2 uker i ungdomsskole

PRA1018

Beskrivelse av emnet

Praksis er en integrert del av studiet. Praksis skal være veiledet og vurdert og ha et omfang på 10 dager i ungdomsskole. Studentene skal observere, undervise, få veiledning, delta på ulike møter og utføre andre oppgaver på praksisskolen. Studenten skal lære om planlegging, gjennomføring og vurdering av læring og læreprosesser og opparbeide læreridentitet og profesjonsforståelse.  

Kostnader

Semesteravgift og pensumlitteratur.

Det må påregnes noe kostnader i forbindelse med reise til og fra praksis. Nord universitet yter tilskudd til reiseutgifter etter gjeldende regelverk.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studenten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap: 

 • har kunnskap om ungdomstrinnet, elevgruppen og lærerrollen
 • har innsikt i overgangsfasen mellom ungdomstrinn og videregående opplæring
 • har kunnskap om samspillet mellom elever og mellom elev og lærer, teamarbeid og skole hjem samarbeid

Ferdighet: 

 • kan bruke og reflektere over varierte og yrkesrelevante arbeidsmåter og læremidler på ungdomstrinnet
 • kan bruke og reflektere over varierte profesjonsfaglige og yrkesrelevante arbeidsmåter og læremidler på ungdomstrinnet
 • kan bidra med egen yrkeskompetanse i samarbeid med ungdomsskolelæreren
 • kan så langt det er mulig delta i aktiviteter knyttet til utdanningsvalg og fag i ungdomsskolen

Generell kompetanse: 

 • kan observere og reflektere over læringsaktivitet på ungdomstrinnet 
 • Kan samhandle med kolleger, skoleledelse, foresatte og andre aktører i og utenfor skolen

Type emne

Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Studentens oppgave er å være en aktiv og interessert deltaker i praksis, og ta sitt ansvar i veiledningen.

For innhold i veiledning, se egen nettside med informasjon om praksis.

Oppmerksomheten skal være rettet mot lærerens rolle i skolesamfunnet og på skolen som arbeidsplass og bli kjent med skolen som organisasjon

Praksis

Praksis skal være veiledet og vurdert og ha et omfang på 10 dager. Praksisen vil foregå  i ungdomsskole. 

Eksamensbeskrivelse

AK: arbeidskrav: godkjent/ikke-godkjent

PR Praksis vurderes av praksislærer som bestått/ikke bestått ut fra gjennomføringsevne, delaktighet, egnethet og innsats. Praksis bedømmes hvert studieår.

Vurderingsordning

Sammensett vurdering, karakterregel Bestått - Ikke bestått
 • Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
 • Praksis, 10 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2021
Vår 2022
Språk Norsk Studiepoeng 0,0 Studiested Bodø og Levanger Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag