Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Digital beredskap (ORG5005)

Digital beredskap

ORG5005

Beskrivelse av emnet

Emnet gir inngående kunnskap i aktuelle digitale trusler og sårbarheter, samt beskyttelsestiltak som som vil være aktuelle både som del av den daglige beredskap og under hendelser i øvre krisespekter, Ulike temaer knyttet til digital teknologi som ledelses-, rapporterings- og analyseverktøy berøres også.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten skal

  • Ha inngående kunnskap om faktorer som kan påvirke sikkerheten til IKT-systemer og øke risikoen for uønskede hendelser
  • Ha inngående kunnskap om hvordan man kan skape kultur for informasjonssikkerhet
  • Ha inngående kunnskap om trusler, vanlige sårbarheter og angrepsmåter i forbindelse med nettverksbaserte tjenester.
  • Ha inngående kunnskap om eksisterende metoder og verktøy for sikring av informasjon og nettverksbaserte tjenester.

  Ferdigheter - studenten skal

  • Kunne utforme og iverksette bevisstgjøringstiltak innen informasjonssikkerhet i egen organisasjon
  • Kunne være med å iverksette sikkerhetstiltak knyttet til IKT-bruk i egen organisasjon
  • Kunne identifisere ulike angrepsformer knyttet til virksomhetens IKT-systemer

Generell kompetanse - studenten skal 

  • kunne kommunisere om problemstillinger knyttet til bruk beredskap og digitalisering, samt kunne foreta analyser og konklusjoner innenfor digital beredskap
  • kunne bidra til nytenking og bevisstgjøring i egen organisasjon

Type emne

Obligatorisk

Forkunnskapskrav

Studentene må være tatt opp til Master i beredskap og kriseledelse.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Flipped Classroom 

Hjelpemidler til eksamen

Eksamensformen legger ingen begrensninger i hjelpemidler. 

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Mappe- 2 innleveringer, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2022
Studiepoeng 7,5 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen