Emnebeskrivelse for studieåret 2022/2023

Innovasjonsledelse (LED2001)

Innovasjonsledelse

LED2001

Beskrivelse av emnet

I emnet brukes analytiske rammeverk og teori fra innovasjons- og strategifeltet for å forstå organisasjoners mulighetsrom i møte med ekstern endring. Innovasjon og entreprenørskap er viktig for å få til det grønne skiftet og muliggjøre bedre sirkulærøkonomiske forretningsmodeller. Fokus videre i kurset er på ledelsesverktøy for å stimulere og håndtere innovasjon. Tema som omhandles er:

 • Hva er innovasjon og hvordan foregår det?
 • Behovet og drivkrefter for innovasjon i vårt samfunn - mikro og makro nivå.
 • Muligheter og barrierer for innovasjon
 • Innovasjon i ulike type bransjer og sektorer, inkludert offentlig sektor
 • Innovasjon knytta til digitalisering, bio-økonomi og sirkulær økonomi
 • Fasilitering av innovasjonsprosesser, medarbeiderdreven, åpen innovasjon, osv.
 • Innovative miljøer og entreprenørielle økosystem

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Om andre kostnader må disse spesifiseres.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • har kunnskap om hva innovasjon er og behovet for innovasjon i organisasjoner og samfunnsliv
 • har kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver på innovasjon
 • har kunnskap om hvordan man kan lede og fasilitere innovasjonsprosesser
 • har kunnskap om faktorer som fremmer eller hemmer innovasjon

Ferdigheter:

 • kan anvende sentrale teoretiske perspektiver om innovasjon
 • kan lede og fasilitere innovasjonsprosesser
 • kan bruke sine kunnskaper og holdninger til å framstå som innovasjonsfremmer i egen eller andres virksomhet

Generell kompetanse:

 • kan forstå betydningen av innovasjon og nyskaping i næringsliv, offentlig sektor og samfunnet forøvrig
 • kan delta i faglig baserte diskusjoner om emnet kan formidle egne faglige vurderinger på området

Type emne

Profilering

Forkunnskapskrav

ORG1001, LED1001

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

ansikt til ansikt

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Eksamensbeskrivelse

Oppgave  individuelt eller i grupper på inntil 3: teller 40 % av endelig karakter.   Skoleeksamen : 4 timer, teller 60% av endelig karakter.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Oppgave, teller 40/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
 • Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 60/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2022
Studiepoeng 7,5 Studiested Steinkjer Ansvarlig fakultet Handelshøgskolen