Du ser nå informasjon om emnet for kull Høst 2020

Mangfold og mestring MM220L

I fordypningsemnet MM220Lskal studenten videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse og vise seg som en kommende profesjonell pedagog med kunnskap og handlingskompetanse om mangfold og mestring i bred forstand.

Mangfold og mestring MM220L

Studiepoeng 30,0
Nivå Lavere nivå
Type emne Valgbar teorifordypning , 30stp i BLU
Undervisningssemester Høst 2022
Hvilket år i studieprogrammet 3. studieår
Studiested Bodø, Vesterålen
Ansvarlig fakultet Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Undervisningsspråk
Søknadsfrist  

Beskrivelse av emnet

I fordypningsemnet (MM220L) skal studenten videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse og vise seg som en kommende profesjonell pedagog med kunnskap og handlingskompetanse om mangfold og mestring i bred forstand. Studenten skal videreutvikle kunnskap om urbefolkningsperpektiv, nasjonale minoriteter, likestilling og fellesskap, slik slik lover, internasjonale konvensjoner og planer forutsetter. I studiet er kunnskap og kompetanse om samhandling og relasjoner som grunnlag for lek, læring, dannelse og utvikling av demokratisk tenking sentralt. Emnet er for tiden satt sammen av drama, norsk, pedagogikk og religion, livssyn, etikk, med størst vekt på pedagogikk. I studiet inngår en valgfri ekstern samling på en uke og en lokal ekskursjon på en dag. 

Kostnader

Kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur. I studiet gis tilbud om en ekstern samling på en uke og en lokal ekskursjon på en dag. Det er frivillig deltakelse. Kostnader til reise og opphold betales av studenten. 

Dekking av kostnader knyttet til gjennomføring av praksis i barnehagelærerutdanningen reguleres av Retningslinjer for økonomisk tilskudd til studenter som gjennomfører praksisstudier ved Nord universitet.

Studentene må ha egnede uteklær/-sko for alle årstider.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten:

Kunnskaper:

 • ha kunnskap om egen profesjons samfunnsoppdrag, om  etiske teorier om og forståelse for etiske utfordringer for barn og voksne knyttet til flerkulturelle fellesskap i barnehage og skole
 • ha kunnskap om barns rettigheter, om urfolksperspektiver og mangfold, demokrati og det flerkulturelle fagfeltet historisk og i dag, slik at kunnskap om lek og læring, omsorg og danning i et mangfoldig samfunn kan iverksettes
 • ha kunnskap om pedagogikk og pedagogiske prosesser i barnehage og skole, for barn så vel som voksne og ha kunnskap om hvordan litteratur kan bidra i språkutvikling og utvikling av flerkulturell forståelse for barn og voksne.
 • ha kunnskap om flerspråklighet, metoder, strategier og organiseringsmåter og om hvordan barnets andrespråk tilegnes, utvikles og kartlegges
 • ha kunnskap om arbeidsformer i dramafaget og strategier som kan bidra til forståelse og faglig og sosial utvikling
 • ha kunnskap om utvikling av religiøs og livssynsmessig identitet individuelt og kollektivt, i barnehage og skole 
 • ha kunnskap om prinsipper og metoder for faglig og pedagogisk planlegging og vurdering av lek- og læringsmiljøet i barnehage og skole i samarbeid med barn, foreldre og kolleger.

Ferdigheter:

 • kunne legge til rette for inkluderende og stimulerende undervisningsmiljø i samarbeid med barn, elever og foreldre/foresatte og samarbeidspartnere og gi og ta faglig profesjonsveiledning i emneområdet i møte med kolleger og medarbeidere
 • kunne treffe begrunnede valg med bakgrunn i forskningsbasert kunnskap innenfor emnets disipinfag, og anvende kunnskapen i det daglige pedagogiske arbeidet sammen med barn, elever og personale,
 • kunne iverksette tiltak gjennom ulike typer språk-, litteratur- og dramaarbeid som styrker flerspråklige barn og elevers lek, læring og danning.
 • kunne anvende sin faglige kunnskap om religiøs og livssynsmessig identitet i arbeidet med å skape en atmosfære av respekt, toleranse og likeverd i en barnegruppe, i en klasse og i samarbeidet med foreldrene
 • kunne møte foreldre og samarbeidspartnere og samarbeide med dem om barns beste og forvalte kunnskaper fra det brede mangfoldsfeltet og bruke kunnskapen i egen profesjonsutvikling og i utviklings- og innovasjonsarbeid.

Generell kompetanse

 • ha videreutviklet sin kunnskap, innsikt og forståelse om flerkulturelle og språklige prosesser til profesjonskunnskap som kan nyttiggjøres innenfor ulike pedagogiske forståelser og rammer i innovasjonsarbeid i barnehage og skole
 • ha etisk og faglig innsikt og handlingskompetanse i anvendelsen av faglig kartlegging og metodeanvendelse i samarbeid med barn, elever og lærere
 • kunne benytte sin faglige kunnskap kritisk, kreativ og reflekterende til synlig og flerkulturell pedagogisk virksomhet som ivaretar kulturarven så vel fra urbefolkningen som de nasjonale minoritetene og majoritetsbefolkningen.
 • ha grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barns og elevers og samarbeidspartneres bakgrunn uansett kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet.

Forkunnskapskrav

For å gjennomføre emner 3 studieår må studenten ha bestått 1 studieår. 

Undervisningsform

"Ansikt til ansikt", lærer- og studentledet arbeid i grupper. Det er obligatorisk deltagelse i undervisningen, i seminarer og på ekstern samling, da før- og etterarbeid tar utgangspunkt i disse.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

I dette samlingsbaserte emnet over ett semester, inngår forelesninger, faglige studentbidrag med og uten barn, ekskursjoner, samlings- og temabasert organisering i et heltids studie. Det gis tilbud om en uke som ekstern samling. I Studiet legges det vekt på studentdeltagelse, også i mappeeksamener på samlingene, organisert som møter med barn og i seminar. 

Pensum

Pensumlisten finner du i Leganto

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtvei-evaulering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem.

Praksis

Profesjonspraksis inngår som del av de 100 dagene i barnehagelærerutdanningen. Antall dager bestemmes av studieplan BLU, og er pr 2019 på 10 dager i to sammenhengende uker. Profesjonspraksis er tett knyttet til den øvrige undervisningen.

Eksamensbeskrivelse

Sammensatt vurdering (første gang 2015 høst).

 • Obligatorisk deltakelse - minimum 80% oppmøte på undervisning, seminar og ekstern samling, teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 høst).
 • Profesjonspraksis i barnehage eller skole, 10 Dager. Teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 høst).
 • Praktisk oppgave - praktisk visning med barn, ledelse av faglig diskusjon og rapport, teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 høst).
 • Mappe - 4 arbeider, teller 60/100 av karakteren (første gang 2020 høst).
 • Skoleeksamen, 4 Timer. Teller 40/100 av karakteren (første gang 2020 høst).

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Obligatorisk deltakelse - minimum 80% oppmøte på undervisning, seminar og ekstern samling, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
 • Profesjonspraksis i barnehage eller skole, 10 dager, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
  • Må være bestått før fremstilling til Mappe - 4 arbeider.
  • Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
 • Praktisk oppgave - praktisk visning med barn, ledelse av faglig diskusjon og rapport, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
  • Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
 • Mappe - 4 arbeider, teller 40/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
  • Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
 • Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 60/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner

MM101L Mangfold og mestring - 30 studiepoeng.
MM210L Mangfold og mestring - 30 studiepoeng.

Inngår i følgende studier

 

 

Bachelor barnehagelærerutdanninghttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/babluBachelor barnehagelærerutdanningBachelor studium
Bachelor barnehagelærerutdanning, nett- og samlingsbaserthttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/bablusBachelor barnehagelærerutdanning, nett- og samlingsbasertBachelor studium
Bachelor barnehagelærerutdanninghttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2017h/Sider/BLU.aspxBachelor barnehagelærerutdanningBachelor studium
Bachelor barnehagelærerutdanning, nett- og samlingsbaserthttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2017h/Sider/BLUS.aspxBachelor barnehagelærerutdanning, nett- og samlingsbasertBachelor studium
Bachelor barnehagelærerutdanninghttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2015h/Sider/BLU.aspxBachelor barnehagelærerutdanningBachelor studium
Bachelor barnehagelærerutdanning, nett- og samlingsbaserthttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2015h/Sider/BLUS.aspxBachelor barnehagelærerutdanning, nett- og samlingsbasertBachelor studium