Emnebeskrivelse for studieåret 2022/2023

Teknologibasert forretningsutvikling (ORG2006)

Teknologibasert forretningsutvikling

ORG2006

I en verden med stadig raskere teknologisk utvikling blir bedrifter kontinuerlig utfordret til å realisere nye forretningsmuligheter gjennom innovasjon og digitalisering. Teknologibasert Forretningsutvikling vil gi innsikt i hvordan tankesett og metoder for entreprenørskap og digitalisering kan utvikle nye og etablerte virksomheter.

Beskrivelse av emnet

I en verden med stadig raskere teknologisk utvikling blir bedrifter kontinuerlig utfordret til å realisere nye forretningsmuligheter gjennom innovasjon og digitalisering. Teknologibasert Forretningsutvikling vil gi innsikt i hvordan tankesett og metoder for entreprenørskap og digitalisering kan utvikle nye og etablerte virksomheter.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende:

Kunnskaper:

 • Ha kunnskap om entreprenørskap som fagfelt i forhold til tema som: person(er), prosess, strategi og resultater
 • Ha kunnskap om problemstillinger knyttet til veien fra forretningsmulighet til forretningsidé, videre til lansering av produkt eller tjeneste
 • Ha kunnskap om digitale plattformer, og ressursanvendelse, virksomhetsstrategi og finansiering for utvikling av en forretningsidé

Ferdigheter:

 • Kan identifisere og utvikle forretningsmuligheter
 • Kan identifisere, vurdere og anvende digitale løsninger
 • Kan identifisere og formidle krav og behov for digitale løsninger
 • Kan utarbeide mulighetsanalyser og forretningsplan for en ny eller eksisterende bedrift

Generell kompetanse:

 • Kan forstå sentrale begreper innenfor innovasjon, entreprenørskap og digitalisering
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet og identifisere muligheter og utfordringer knyttet til praksis
 • Kjenne til betydning av digitalisering for nytenking og innovasjonsprosesser
 • Kan samhandle i team med interne og eksterne aktører

Type emne

Obligatorisk

Forkunnskapskrav

Studenter må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Læringen baseres på forelesninger og gruppearbeid samt selvstudium av relevant litteratur. Det legges vekt på at gruppearbeid med case skal gi studentene større innsikt i sentrale utfordringer i forbindelse med teknologibasert forretningsutvikling. Gruppearbeid vil også bli anvendt for at studentene skal tilegne seg kunnskap om sentrale begreper innenfor innovasjon, entreprenørskap og digitalisering. Studentene vil få i oppgave å presentere gruppearbeidet i plenum.

Anbefalte forkunnskaper

IKT1028 Digital forretningsforståelse

IKT1004 Internett, sikkerhet og tjenester

IKT1007Digital markedsføring

LED2004 Strategisk innovasjonsledelse

LED2003 Prosjektledelse og metodikk

IKT2001 Informasjonssikkerhet 

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator og tospråklige ordbøker.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
  • Må være bestått før fremstilling til Oppgave, forretningsplan, gruppe.
 • Oppgave, forretningsplan, gruppe, teller 40/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
 • Oppgave, individuell, teller 60/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2022
Studiepoeng 15,0 Studiested Mo i Rana Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen