Emnebeskrivelse for studieåret 2022/2023

Bærekraftig næringsutvikling (ORG2005)

Bærekraftig næringsutvikling

ORG2005

Gjennom «best-practice» og forskningsbasert kunnskap innenfor bærekraft, regional utvikling og innovasjonssystemer, vil emnet gi innsikt i hvordan man kan bidra til å lykkes med overgangen til det grønne skiftet.

Beskrivelse av emnet

Dagens samfunn står ovenfor flere utfordringer knyttet til bærekraft og næringsutvikling. FNs bærekraftsmål og sirkulær økonomi er strategiske satsinger på bedrifts- og myndighetsnivå for å oppnå blå og grønn vekst. Gjennom «best-practice» og forskningsbasert kunnskap innenfor bærekraft, regional utvikling, innovasjonssystemer og andre virkemidler, vil dette emnet gi innsikt i hvordan man kan bidra til å lykkes med overgangen til det grønne skiftet.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende:

Kunnskaper:

 • Strategiske bærekraftsmål og politiske satsinger på globalt og regionalt nivå (eks. FNs bærekraftsmål og regionale næringsutviklingsstrategier)
 • Sentrale aktører i et innovasjonssystem (eks. virkemiddelapparat, FoU-organisasjoner, kunder, leverandører og konkurrenter)
 • Eksterne kunnskapskilder som er viktige for bedrifters utviklingsprosesser

 

Ferdigheter:

 • Kan identifisere og utvikle muligheter for bærekraftig satsing i bedrifter, organisasjoner og samfunn
 • Kan utarbeide planer for hvordan myndigheter, akademia og næringsliv kan samarbeide for bærekraftig næringsutvikling
 • Kan kommunisere med sentrale private og offentlige aktører

 

Generell kompetanse:

 • Kan forstå utfordringer forbundet med bærekraftig næringsutvikling
 • Kan anvende strategisk verktøy (f.eks Grønn IT) for å lykkes med overgangen til det grønne skiftet
 • Forstå betydningen av sentrale aktører i et innovasjonssystem for bedrifters konkurransekraft

Type emne

Obligatorisk

Forkunnskapskrav

Studenter må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesninger og bedriftsbesøk. 

Anbefalte forkunnskaper

IKT1028 Digital forretningsforståelse 

IKT1004 Internett, sikkerhet og tjenester 

IKT1007 Digital markedsføring 

LED2004 Strategisk innovasjonsledelse

LED2003 Prosjektledelse og metodikk

IKT2001 Informasjonssikkerhet 

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
  • Må være bestått før fremstilling til Oppgave, gruppe.
 • Oppgave, gruppe, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2023
Studiepoeng 7,5 Studiested Mo i Rana Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen