Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

En introduksjon til samfunnsvitenskap og til nordområdestudier (BCS105X)

En introduksjon til samfunnsvitenskap og til nordområdestudier

BCS105X

Beskrivelse av emnet

Emnet består av to deler:
 • Del 1 - En introduksjon til samfunnsvitenskapen: Del 1 introduserer studentene for samfunnsvitenskapen som en ramme til å forstå, tolke og kritisk vurdere det som presenteres i del 2 av dette kurset, og i de øvrige kursene som inngår i Bachelor i nordområdestudier. Her presenteres vitenskapens utvikling generelt fra det antikke Hellas, via Opplysningstiden og fram til i dag, før oppmerksomheten rettes mot samfunnsvitenskapen spesielt, dens opprinnelse, dens rolle i forhold til andre vitenskaper, dens klassiske og moderne bidrag, dens ulike disipliner, perspektiver og forskningsmetoder og dens rolle i samfunnet
 • Del 2 - En introduksjon til nordlige studier: Del 2 introduserer studentene til det som er hovedtemaet for Bachelor i nordområdestudier. Kurset fokuserer først på geografien og på de fysiske og biologiske systemer i subarktiske og arktiske områder, for deretter å se nærmere på menneskene som lever i nordområdene, både urbefolkning og senere innflyttere. Nordområdenes historie tegnes med bred pensel for å bidra til en forståelse av de hendelser og den utvikling som har skapt dagens samfunn. Den andre delen av kurset tar for seg noen av de viktigste utfordringene regionen står overfor i dag, som for eksempel klimaendring og økonomisk, politisk og sosial utvikling

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal:

 • vise kunnskap om utviklingen både av vitenskapen generelt og av samfunnsvitenskapen spesielt
 • ha forståelse av vitenskapens natur og dens rolle i det moderne samfunn
 • ha kunnskap om ulike samfunnsvitenskapelig teorier og metoder
 • være kjent med begreper som brukes til å beskrive den sirkumpolare verden
 • demonstrere kunnskap om de vanligste geografiske, biologiske og fysiske aspekter i nordområdene
 • ha historisk basiskunnskap om det sirkumpolare nord
 • ha kunnskap om de ulike urfolk som lever i nordområdene
 • ha kunnskap om aktuelle utfordringer i nordområdene, som klimaendring, økonomisk, politisk og sosial utvikling

Ferdigheter

Studenten skal:

 • ha utviklet evnen til kritisk refleksjon
 • forstå de etiske utfordringene som ligger i forskning og formidling

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • ha utviklet en basiskompetanse både for vitenskap og den sirkumpolare verden

Type emne

Obligatorisk for Bachelor i nordområde og nordiske studier. Mulig valgemne for andre bachelorgrader ved Nord universitet.

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Undervisningsform

Nettbasert undervisning (fjernundervisning) via Canvas.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Nettbaserte forelesninger og skriftlige innleveringer (svar på modulspørsmål). De skriftlige innleveringene er obligatoriske, og må sammen med hjemmeeksamen være bestått før det kan gis uttelling av studiepoeng for gjennomført eksamen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis- og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

Skriftlige innleveringer (svar på modulspørsmål) og hjemmeeksamen. De skriftlige innleveringene er obligatoriske, og må sammen med hjemmeeksamen være bestått før det kan gis uttelling av studiepoeng for gjennomført eksamen.

Eksamen besvares på engelsk.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Arbeidskrav - 15 modulspørsmål, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
 • Hjemmeeksamen - individuell, 6 sider, 4 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Emneansvarlig
Studiepoeng 15,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap