Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Aktuelle tema i Nordområdene (BCS135X)

Aktuelle tema i Nordområdene

BCS135X

Beskrivelse av emnet

Emnet introduserer studenten til viktige strukturer og krefter som påvirker utviklingen og overlevingsevnen til samfunnene på Nordkalotten. Studentene lærer om demografiske endringer, ulike typer bruk og forvalting av naturressurser, som for eksempel reindrift og olje- og gassutvinning, og den tiltakende globaliseringen som påvirker disse samfunnene. Også urfolksrettigheter og sosiale og helsemessige spørsmål behandles, i tillegg til tema knyttet til politikk og forvaltning i nordområdene.

Emnet gir studenten kunnskap om de viktigste utfordringene som møter mennesker og samfunn i nordområdene. Studiet passer for alle som ønsker bedre innsikt i samfunnsspørsmål i nordområdene og for de som ønsker å gå videre med høyere studier om regionen.

Emnet er sammensatt av de to kursene BCS331 og BCS332 som tilbys av University of the Arctic.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og eventuell pensumlitteratur. 

Læringsutbytte

Kunnskap og forståelse

Studenten skal:

  • Ha grunnleggende kunnskap om sentrale samfunnsmessige endringer, inkludert demografiske, sosiale og økonomiske, i det sirkumpolare området.
  • Ha grunnleggende kunnskap om ressursforvaltning i ulike deler av regionen og samspillet mellom lokale, regionale og nasjonale aktører.
  • Ha en forståelse av folkerettslige og politiske rammebetingelser for menneskelig aktivitet i det sirkumpolare området.
  • Ha en forståelse om sirkumpolart samarbeid så vel som sikkerhetspolitiske utfordringer i regionen.

Ferdigheter

Studenten skal:

  • Kunne redegjøre for sentrale premisser for menneskelig aktivitet i det sirkumpolare nord.

Generell kompetanse

Studenten skal:

  • Kunne drøfte politiske betingelser og aktuelle utviklingstrekk i det sirkumpolare nord.

Type emne

Obligatorisk for Bachelor i nordområde og nordiske studier. Mulig valgemne for andre bachelorgrader ved Nord universitet.

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Undervisningsform

Nettbasert undervisning (fjernundervisning) via Canvas.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Nettbaserte forelesninger og skriftlige innleveringer (svar på modulspørsmål). De skriftlige innleveringene er obligatoriske og må være bestått, sammen med hjemmeeksamenen før det kan gis uttelling av studiepoeng for gjennomført eksamen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Emneevaluering

Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

Skriftlige innleveringer (svar på modulspørsmål) og individuell hjemmeeksamen. De skriftlige innleveringene er obligatoriske og må være bestått, sammen med hjemmeeksamenen, før det kan gis uttelling av studiepoeng for gjennomført eksamen.

Eksamen besvares på Engelsk

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
  • Arbeidskrav - 15 modulspørsmål, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
  • Hjemmeeksamen - individuell, 6 sider, 4 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner

BCS131Xv1 Contemporary Issues of the Circumpolar World I - 7.5 studiepoeng.
BCS131Xv2 Contemporary Issues of the Circumpolar World I - 7.5 studiepoeng.
BCS132Xv1 Contemporary Issues of the Circumpolar World II - 7.5 studiepoeng.
BCS132Xv2 Contemporary Issues of the Circumpolar World II - 7.5 studiepoeng.
BCS331v1 Contemporary Issues of the Circumpolar World I - 6 studiepoeng.
BCS332v1 Contemporary Issues of the Circumpolar World II - 6 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensum består av kompendier som vil bli gjort tilgjengelige i form av kursmoduler på Canvas
Emneansvarlig
Studiepoeng 15,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap