Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Evolusjonær genetikk (BI317F)

Evolusjonær genetikk

BI317F

Beskrivelse av emnet

Emnet skal gi en innføring i prinsippene for evolusjonær biologi, og særlig deres relevans for marin økologi og fiskerivitenskap. Målet er å gi studentene en teoretisk plattform og trygghet innenfor en evolusjonær tradisjon i fagfeltet, og omfatter bl.a. introduksjon i evolusjonsteori og populasjonsgenetikk, genetisk struktur i en populasjon, spredning/genflyt, molekylære markører, samt genomikk relevant for økologi og konservering.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap Etter fullført kurs vil studenten ha kunnskap og forståelse av:

 • evolusjon sin sentrale og forenende rolle i biologien
 • prinsipper i populasjonsgenetikk grunnleggende modeller i populasjonsgenetikk og deres rolle i marin biologi
 • bruk og analyse av molekylære data og moderne genomikk
 • hvordan de ulike evolusjonære krefter former populasjonsstruktur i marine arter
 • hvordan mennesker aktivitet selekterer andre arter, særlig hvordan fiskerier påvirker evolusjon av arter som er viktige fiskeriressurser

Ferdigheter Ved fullført kurs skal studenten kunne

 • bruke populasjons-genetiske/evolusjonære modeller i marinbiologi
 • analysere og tolke populasjonsgenetiske og fylogenetiske data
 • innhente nødvendige molekylære data

Generell kompetanse Studenten vil være i stand til å:

 • forstå og bruke evolusjonær-biologisk terminologi
 • forstå og analysere evolusjonærbiologisk tekst fra et vidt spekter av faglige kilder
 • formulere klare problemstillinger, evaluere påstander kritisk, og integrere ideer og konsept
 • kommunisere om tekniske tema, analysere og konkludere innen evolusjonær genetikk

Type emne

Obligatorisk: Master i marin økologi.

Forkunnskapskrav

Alle masterstudenter ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet, og studenter kvalifisert for opptak til Master i biovitenskap

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt-undervisning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Emnet består av forelesninger, veiledning, laboratoriearbeid, dataøvelser og studentpresentasjoner.

Anbefalte forkunnskaper

BI214F Molekylær økologi BI216F Evolusjonær atferdsøkologi

Emneevaluering

Midtsemesterevaluering og standard elektronisk evaluering ved semesteravslutning.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Presentasjon, teller 20/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
 • Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 80/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2021
Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur