Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Miljøgifter og økotoksikologi

BIO5008

Beskrivelse av emnet

Emnet fokuserer på menneskeskapte miljøgifter som tungmetaller, pesticider og organiske miljøgifter, og hvordan de påvirker naturlige biologiske systemer. Temaer vil være kilder og spredning av miljøgifter i naturen, bioakkumulering, biomagnifisering, og økotoksikologiske effekter av miljøgifter i organismer. Fokus vil bli lagt på miljøgifter som er relevante for matsikkerhet, og på å beskrive økotoksikologiske effekter av akvakultur.

Forkunnskapskrav

Studenten må være kvalifisert for opptak til master i biovitenskap.

Kostnader

Semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Målet er at studentene ved fullført emne skal ha oppdatert kunnskap innen de viktigste feltene av økotoksikologi:

 

  • Kunnskap om tilførsler og nivåer av giftige stoffer.
  • Forståelse for eksponering, opptak, metabolisme, fordeling i kroppen og utskillelse av fremmedstoffer.
  • Kunnskap om virkningsmekanismer av giftige stoffer på molekylært nivå, cellenivå, organnivå, individnivå, og effekter på naturlige populasjoner og økosystemer, samt bruk av biomarkører.
  • Kunnskap om økotoksikologi, miljøforurensning inkludert effekter av akvakultur, oversikt over ulike grupper toksiske stoffer, samt kjenne til toksikologisk risikovurdering. 
  • Etter endt emne skal studenten kunne:

• Analysere og tolke økotoksikologiske problemstillinger. 

• Bruke metoder for forskning, og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

  • Etter gjennomført emne skal studenter ha en grunnleggende forståelse av sentrale prinsipper i økotoksikologi, samt kjenne til toksikologisk risikovurdering.

Type emne

Master i biovitenskap: Spesialisering marin økologi

Valgemne øvrige spesialiseringer

Undervisningsform

Forelesninger. Ansikt-til-ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesninger og studentpresentasjoner. Obligatorisk deltakelse på seminarer og studentpresentasjoner (80%).

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i biologi og kjemi.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
  • Obligatorisk deltakelse - minimum 80% oppmøte , teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
  • Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner

ØKO5021v1 Miljøgifter og økotoksikologi - 5 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2021
Språk Engelsk Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø. Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur