Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Husdyr og én helse

BIO5012

Emnet gir en gjennomgang av trender som påvirker husdyrenes helse; relaterte implikasjoner for miljøet og menneskers og dyrs helse; og årsaker til at husdyrvitere i globaliseringens tidsalder bør benytte seg av en Én helse-tilnærming.

Beskrivelse av emnet

Husdyr er et viktig bidrag til levebrødet for hundrevis av millioner av mennesker over hele verden, og den globale etterspørselen etter mat av animalsk opprinnelse har gjennom flere tiår økt. Selv om globalisering har gitt mange fordeler for samfunnet, har det også ført med seg mange nye utfordringer, spesielt relatert til miljøet og helsen til dyr og mennesker . Det er derfor viktig å erkjenne og forstå den globale dimensjonen husdyrproduksjon har. Dette inkluderer både positive (for eksempel bruk av land for å maksimere matproduksjon; husdyrs rolle i å vedlikeholde økosystemers mangfold; og å produsere mat til verdens voksende befolkning, spesielt produksjon av høykvalitets proteiner av animalsk opprinnelse), og negative (for eksempel tap av biodiversitet; fremvekst og spredning av antibiotikaresistens; nye dyresykdommer og zoonoser) måter husdyr kan påvirke miljøet på.  

Forkunnskapskrav

Studentene må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram.

Kostnader

Semesteravgift og pensum.

Felt reise (valgfri).

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • har bred  kunnskap  om Én helse-prinsippene i en husdyr- og mattrygghetskontekst, med fokus på nordiske forhold
 • har kunnskap og ferdigheter om Én helse-metodologier, transdisiplinære interaksjoner  og å bruke en systemtilnærming
 • har bred  forståelse av positive og negative miljøpåvirkninger av husdyrproduksjon

Ferdigheter: 

 • kan forstå konseptet Én helse og å bruke en transdisiplinær metodologi i problemløsning
 • kan forstå bakgrunnen for, konteksten til og driverne  av smittsomme sykdommer i grensesnittet  mellom dyr, mennesker og miljøet
 • kan evaluere påvirkningen av og løsninger på antibiotikaresistens hos husdyr
 • kan utvikle en Én helse-systemtenkning for å forbedre og utvikle husdyrvitenskapen
 • kan kritisk vurdere publisert vitenskapelig litteratur
 • kan designe et forskningsprosjekt

Grunnleggende kompetanse: 

 • kan benytte nye innovasjoner innen husdyrvitenskap
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

Type emne

Valgemne

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Undervisningen består i hovedsak av forelesninger og øvinger, samt prosjektarbeid. Øvinger foregår ute i felt og på laboratorium.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått Klima og bærekraft eller tilsvarende.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen.

Emneevaluering

Evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Eksamensbeskrivelse

Obligatorisk deltakelse på 80% av gruppeøvelser. Forutsetning for å få endelig karakter i emnet. Oppgave i gruppe 50/100: A-F Muntil 50/100: A-F  

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Obligatorisk deltakelse - 80% oppmøte på gruppeøvinger, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
 • Oppgave - gruppe, teller 50/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
 • Muntlig eksamen , teller 50/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2021
Språk Engelsk Studiepoeng 10,0 Studiested Steinkjer Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur