Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Kartografi (GEO1042)

Kartografi

GEO1042

Emnet gir en innføring i kart som kommunikasjon og praktisk redskap. Emnet gir en introduksjon til behandling av geografiske data i geografiske informasjonssystemer (GIS), samt grunnleggende statistiske metoder knyttet til slik anvendelse.

Beskrivelse av emnet

Emnet gir en innføring i kart som kommunikasjon og praktisk redskap. Emnet gir en introduksjon til behandling av geografiske data i geografiske informasjonssystemer (GIS), samt grunnleggende statistiske metoder knyttet til slik anvendelse.

Emnet er obligatorisk for studenter på årsstudiet i geografi og bachelor i geografi. Tilgjengelig som enkeltemne for andre studenter på Nord universitet.

Kostnader

Semesteravgift og pensumlitteratur. Egen PC/Mac nødvendig. Kost og losji ved samlingene betales av studentene, mens bussutgifter til ekskursjoner blir betalt av Nord universitet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

  • har grunnleggende kompetanse i bruk av kart og kunnskap om kart som kommunikasjonsmedium

Ferdigheter

  • kan bruke kart og andre grafiske framstillingsmåter til å beskrive og visualisere geografiske data

Generell kompetanse

  • har forståelse for praktiske og etiske problemstillingene knyttet til kartbruk

Type emne

Obligatorisk for studenter på årsstudiet i geografi og bachelor i geografi. Tilgjengelig som enkeltemne for andre studenter på Nord universitet.

Forkunnskapskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Undervisningsform

Samlings- og nettbasert

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Undervisningen gis hovedsakelig i forbindelse med to samlinger i form av forelesninger, ekskursjoner og gruppearbeid. I periodene mellom samlingene er det nettstøtte og innleveringsoppgaver med individuelle tilbakemeldinger.

Det er krav om obligatorisk oppmøte på samlingene. Samlingene er obligatoriske fordi praktisk og digitalt arbeid med kart er essensielt for å tilegne seg ferdigheter i å anvende ulike typer kart. Kart er et essensielt verktøy i geografifaget.

Fritak fra samling kan innvilges ved særskilte årsaker som akutt sykdom, innvilget toppidrettsstatus el.a. Søknad med dokumentasjon sendes til studieprogramansvarlig så snart det er aktuelt. Studiearbeid som alternativ for samlingen må påregnes.

Anbefalte forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

Hjelpemidler til eksamen

Det er ikke begrensninger på hjelpemidler, men kart som studentene skal lage skal være kartografisk utformet av studenten selv.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

Mappe - to innleveringer. Karakter i faget er bestått eller ikke bestått. 

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
  • Obligatorisk deltagelse - på 2 samlinger, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
    • Må være bestått før fremstilling til Hjemmeeksamen, individuell.
  • Hjemmeeksamen, individuell, 5 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Emneansvarlig
Studiepoeng 5,0 Studiested Trøndelag Ansvarlig fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap