Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Naturgeografi (GEO1111)

Naturgeografi

GEO1111

Naturgeografi vektlegger sammenhenger mellom de forskjellige faktorene som til sammen skaper landskapet og naturmiljøet. Sentrale tema er hvordan landformene har blitt dannet og hvordan dynamiske prosesser som omfatter geologi, løsmasser, vær, klima og vegetasjon virker.

Beskrivelse av emnet

Naturgeografi er læren om jordas naturmiljø, landformer og prosessene som danner disse. Sentralt er sammenhengene mellom de forskjellige faktorene som til sammen skaper landskapet og naturmiljøet. Vi forsøker å forstå hvorfor landformer, klima og vegetasjon er slik det er i dag og hvordan dynamiske prosesser som omfatter geologi, løsmasser, vær, klima og vegetasjon virker og gjør at verden hele tiden er i forandring.I emnet får studentene anledning til å gå inn i de prosessene som har skapt landskapet og vegetasjonen lokalt og bygge opp en naturgeografisk beskrivelse av sine egne steder.

Emnet er obligatorisk for studenter på årsstudiet i geografi og bachelorgraden i geografi. Tilgjengelig som enkeltemne for andre studenter.

Kostnader

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin. Kost og losji ved samlingene betales av studentene, mens bussutgifter til ekskursjoner blir betalt av Nord universitet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • kjenner til hovedtrekk ved dannelsen av ulike landformer
 • har kunnskap om prosesser for dannelse og kjennetrekk ved ulike typer løsmasser
 • har oversikt over globale og nasjonale vegetasjonssoner og kjenner til viktige nasjonale vegetasjonstyper
 • kan forstå og gjøre rede for konkrete sammenhenger mellom naturgrunnlag, klima og vegetasjon

Ferdigheter:

 • kan anvende sentrale fagbegrep og vise naturgeografisk forståelse for et selvvalgt og avgrenset område
 • kan forklare utbredelsen av fem hovedtyper av klima globalt og ulike klimaregioner nasjonalt
 • kan innhente temakart om geologi, kvartærgeologi, global vegetasjon og klimasoner og vise innsikt i den grunnleggende dannelsen og utbredelsen

Generell kompetanse:

 • har innsikt i betydningen av naturgrunnlaget som utgangspunkt for ressursbruk, konsekvenser av ressursbruk, og avveiing av bruk med tanke på bæreevnen.

Forkunnskapskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Undervisningsform

Samlings- og nettbasert

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Undervisningen gis hovedsakelig i forbindelse med to samlinger, og da i form av forelesninger, ekskursjoner og gruppearbeid. I periodene mellom samlingene er det nettstøtte og innleveringsoppgaver med individuelle tilbakemeldinger.

Det er krav om obligatorisk oppmøte på samlingene. Samlingene er obligatoriske fordi ekskursjoner og feltarbeid er essensielt for å tilegne seg en helhetlig forståelse av geografifaget. Samlingene gir innsikt i sentrale deler av faget, og øvelse i forståelse for dannelsen og endringen av ulike typer naturmiljø, karakteristisk for stedene samlingene foregår.

Fritak fra samling kan innvilges ved særskilte årsaker som akutt sykdom, innvilget toppidrettsstatus el.a. Søknad med dokumentasjon sendes til studieveileder og studieprogramansvarlig så snart det er aktuelt. Studiearbeid som alternativ for samlingen må påregnes.

Anbefalte forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Samlet vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Obligatorisk deltagelse - på 2 samlinger, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
  • Må være bestått før fremstilling til Hjemmeeksamen, individuell.
 • Arbeidskrav - 2 innleveringsoppgaver, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
  • Må være bestått før fremstilling til Hjemmeeksamen, individuell.
 • Hjemmeeksamen, individuell, 3 uker, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Emneansvarlig
Studiepoeng 15,0 Studiested Samlingsbasert i Trøndelag - især på Campus Levanger Ansvarlig fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap