Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Geografiske teorier og begreper (GEO1122)

Geografiske teorier og begreper

GEO1122

Emnet gir en innføring i geografifagets historie, sentrale teorier og begreper.

Beskrivelse av emnet

Emnet gir en innføring i geografifagets historie, sentrale teorier og begreper. 

Kostnader

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin. Kost og losji ved samlingene betales av studentene. Bussutgifter til ekskursjoner blir betalt av Nord universitet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • har bred kunnskap om geografifagets historie
 • har kunnskap om sentrale teorier og begreper

Ferdigheter:

 • kan anvende kunnskapen i faglige og fagdidaktiske sammenhenger

Generell kompetanse:

 • har forståelse for geografifagets vektlegging i samspillet mellom menneske, samfunn og natur

Type emne

Obligatorisk teoriemne for studenter på årsstudiet i geografi, og bachelor i geografi. Tilgjengelig som enkeltemne / valgemne for andre studenter.

Forkunnskapskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Undervisningsform

Samlings- og nettbasert

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Undervisningen gis hovedsakelig i forbindelse med to samlinger à 3 dager (onsdag til fredag). Den første samlingen finner normalt sted i slutten av august, og den andre samlingen medio oktober. Det er krav om obligatorisk oppmøte på samling for å kunne ta eksamen i emnet. På samlingene er det forelesninger, ekskursjoner og gruppearbeid. I periodene mellom samlingene er det lagt opp til arbeid med innleveringsoppgaver og nettstøtte.

Samlingene er obligatoriske fordi en oppnår bedre læringsutbytte med å kombinere teoretisk innsikt med nærhet til omgivelsene der endringene foregår. Fritak fra samling kan innvilges ved særskilte årsaker som akutt sykdom, innvilget toppidrettsstatus el.a. Søknad med dokumentasjon sendes til studieprogramansvarlig så snart det er aktuelt.

Anbefalte forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Obligatorisk deltagelse - på 2 samlinger, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
  • Må være bestått før fremstilling til Hjemmeeksamen, individuell.
 • Arbeidskrav - 2 innleveringsoppgaver, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
  • Må være bestått før fremstilling til Hjemmeeksamen, individuell.
 • Hjemmeeksamen, individuell, 6 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Emneansvarlig
Studiepoeng 10,0 Studiested Campus Levanger - men samlinger ved ulike steder i Trøndelag Ansvarlig fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap