Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Hålogalands historie fra høvdingdømmer til provins  (HI305S)

Hålogalands historie fra høvdingdømmer til provins

HI305S

Beskrivelse av emnet

Emnet omfatter noen sentrale tema fra Hålogalands historie som hentes fra tidlig middelalder til 1500-tallet. Tema kan eksempelvis være politisk historie, sosialhistorie, økonomisk historie og befolkningshistorie. Emnet skal også sette det nordnorske stoffet inn i en nasjonal og internasjonal sammenheng. Undervisningstema og profil vil være knyttet til pågående forskning ved Nord universitet. 

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap: 

  • Studenten skal opparbeide seg bred kunnskap innen sentrale emner fra eldre nordnorsk historie. Studenten skal ha oppdatert kunnskap om forskninga innen aktuelle emnefelt, og innsikt i den historiografiske utviklinga.

Ferdigheter: 

  • Studenten skal være i stand til å vurdere kilder og litteratur innen de aktuelle emnene.

Generell kompetanse:

  • Studenten skal vise evne til å sette seg inn i avansert historiefaglig litteratur og være i stand til å underkaste fagstoff kritisk analyse, samt være i stand til videreformidle det på et avansert nivå.

Type emne

Valgemne for master i samfunnsvitenskap. Obligatorisk for lektorutdanning i samfunnsfag.

Forkunnskapskrav

  • Fullført bachelordel av lektorprogrammet med C i vektet snitt eller ha en relevant bachelorgrad (eller tilsvarende utdanning) for opptak på master i samfunnsvitenskap med C i vektet snitt

Undervisningsform

Ansikt til ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesninger og seminarer.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Emneevaluering

Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen 1 uke, 10-15 sider

Vurderingsordning

Hjemmeeksamen - individuell, 10-15 sider, 1 uker, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F

Overlappende emner

HI302Sv1 Emner fra nordnorsk historie - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Bok

Holberg, Eirin og Merete Røskaft, Håløygriket, Nordlandshistoria, bind 1. Før 1600, Fagbokforlaget 2015. s. 97-110, 145-469 (337s)

 

Kompendium

Litteratur

Bertelsen, Reidar, ¿Vágar, en kortlevd by eller et urbant fiskevær?¿, i Brendalsmo, Jan, Eliassen, Finn-Einar og Terje Gansum (red.), Den urbane underskog, Strandsteder, utvekslingssteder og småbyer i vikingtid, middelalder og tidlig nytid, Interface Media AS, 2009. s.199-211 (12s)

Bjørgo, Narve, ¿Vågastemna i mellomalderen¿ i Hamarspor, eit festskrift til Lars Hamre, Universitetsforlaget, 1982. s. 45-60 (15s)

Bratrein, Håvard Dahl, ¿Skjøttebåter og leidangsskip i Nord¿Norge¿, Acta Borealia 1.1 (1984). s. 27-37 (10s)¿

Hagen, Rune Blix, ¿«Ingen udediske mennesker skal stå til troende» Lagmannsdømming i nordnorske trolldomssaker 1647-1680¿, i Heimen, Bind 52, nr.2/2015, (2015). s. 148-168 (21s)

Hansen, Lars Ivar, ¿Sami Fisheries in the Pre-Modern Era: Household Sustenance and Market Relations¿, Acta Borealia 23, no. 1 (2006). s. 56-80. (24s)

Hansen, Lars Ivar, ¿The successive integration of Hålogaland and Finnm¿rk into the realm of the king of Norway¿, i Imsen, Steinar (red.), Rex Insularum, The King of Norway and his `Skattlands¿ as a Political System c. 1260 ¿ c. 1450, Fagbokforlaget, 2014. s. 347 ¿ 369 (22s)

Hansen, Lars Ivar og Bjørnar Olsen, Samenes historie fram til 1750, Cappelen Akademisk Forlag, Cappelen Akademisk forlag, 2004. s. 234-247, 261-284, 298-315 (57s)

Holberg, Eirin, kap. 5 ¿Yngre Jernalder 600-1030¿, Lenge før byen. Bodøs historie, Bind 1: Fram til 1816, Tapir akademisk forlag, 2009. s. 144-187 (43s)

Høgetveit Berg, Sigrun, ¿The Influence of the reformation on Regligious Practice in the North¿, i The Protracted Reformation in Northern Norway. Vol. 2: Towards a Protestant North, Wehrhahn Verlag, 2016. s. 19-46 (27s)

Hutchinson, Alan, ¿Markebosettingene i pitesamisk område, Sør-Salten - alder og oppkomst¿, i Från kust til kyst, Ahpegattest ahpegaddaj. Møter, miljø og migrasjon i pitesamisk område, Orkana Forlag, 2015. s. 51-83 (32s)

Hutchinson, Alan, kap. 19 ¿Nord-Norge i krisens tegn¿, i Alf Ragnar Nielssen (red.) Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk Norges kyst- og fiskerihistorie, bind I, fram til 1720, Fagbokforlaget, 2014. s. 425-447 (22s)

Kiil, Alf, Da bøndene seilte - Bygdefarsbrukets historie i Nordlandene, Messel, 1993: s. 24-48, 73-83 (34s)

Nielssen, Alf Ragnar, Landnåm fra nord - utvandringa fra det nordlige Norge til Island i vikingtid, Orkana Forlag, 2012. s. 66-94 (28s)

Nielssen, Alf Ragnar, ¿Norwegian fisheries, c. 1100¿1850¿, i Starkey, David J., and Ingo Heidbrink, (red.), A history of the North Atlantic fisheries, Hauschild, 1, 2009. s. 83-122. (39s)

Nielsen, Alf Ragnar, Kap. 14 ¿Fiskeriøkonomien styrkes og jektefarta til Bergen oppstår¿ og kap 16 ¿Livet i fiskeværene på 1500-tallet¿, i Alf Ragnar Nielssen (red.) Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk Norges kyst- og fiskerihistorie, bind I, fram til 1720, Fagbokforlaget, 2014. s. 321-335, 357-377 (34s)

Tveit, Miriam. ¿Integrasjon gjennom lovgivning? Rettsresepsjon i Hålogaland 1100-1500¿, Heimen, 2/15 (2015). s. 134-144 (10s)

Totalt 430 sider

Kilder

Jordanes, om Scandza, i Getica, fra 500-tallet, i The Gothic History of Jordanes in English Version: With an Introduction and Commentary. Princeton University Press, 1915, s.55-57 (3s)

Paulus Diaconus, Historia langobardorum, fra 790-tallet, i Foulke, William Dudley, (overs.), History of the Lombards by Paul the Deacon, University of Pennesylvania Press, 1907, s. 1-11 (12s)

¿Ottars beretning¿, fra 890-tallet, oversatt av Arnulf Sandved etter Bately, Jane, The Old English Orosius, 1980, trykt i NOU 1984: 18 Om samenes rettsstilling, s. 643-644 (2s)

Historia Norvegiae, datert rundt 1160-tallet, oversatt av Astrid Salvesen 1969, trykt i NOU 1984: 18 Om samenes rettsstilling, s. 644-647 (3s)

¿Om Skreifiske, om tiund og om finner¿, Håkon Mangnussons rettarbot for Hålogaland fra 1313, omsett av Gudmund Sandvik, trykt i NOU 1984: 18 Om samenes rettsstilling, s. 647 (1.s)

¿Fredstraktat og grenseskil mellom Noreg og Russland¿, datert 1320-30-tallet, omsett av Gudmund Sandvik NOU 1984: 18 Om samenes rettsstilling, s. 648 (1s)

Adam av Bremen, Om Norge og om øyene i verdenshavet, datert rundt 1070-tallet, i Beretningen om Hamburg stift, erkebiskopenes bedrifter og øyrikene i Norden, overs. av Bjørg Tosterud Danielsen og Anne Katrine Frihagen, Aschehoug, 1993, 210-218. (9s.)

Soga om Raud den Rame: Finnes oversatt under Holberg, Eirin, kap. 5 «Yngre Jernalder 600-1030», Bodøs historie bind 1, Tapir akademisk forlag, 2009, s. 163-165

¿Om leidang¿, Skipan fra kong Håkon Magnusson til Hålogaland 1315, Tønsberg (R936-937-938), i Regesta Norvegica III, Kjeldeskriftfondet 1983, s. 288 (1s)

Pietro Querinis beretning, omsett av Marie Aalen, i Helge Wold, I paradisets første krets, Cappelen forlag, 1991, s. 139-144 (6s)

Totalt kilder: 39 sider

Totalt i kompendium 469 sider

Totalt pensum i kurset: 806 sider

 

For øvrig vil følgende kilder deles ut på undervisningen:

  • Utdrag fra Aslak Bolts Jordebok
  • Utdrag fra tingprotokoller
  • Rettarbot til alle Håløyger fra Olav, Sigurd og Magnus 1106, Frostatingslova, XVI.2

Inngår i følgende studier

 

 

Master i samfunnsvitenskaphttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/masamf120hMaster i samfunnsvitenskapMastergrad iht §3, 2 år
Master i samfunnsvitenskaphttps://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2017h/Sider/MASAMF120H.aspxMaster i samfunnsvitenskapMastergrad iht §3, 2 år
Lektorutdanning i samfunnsfag https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2020H/Sider/lesamf.aspxLektorutdanning i samfunnsfag Mastergrad iht §4, 5 år
Lektorutdanning i samfunnsfag https://www.nord.no/no/Student/studieplaner/2018h/Sider/LESAMF.aspxLektorutdanning i samfunnsfag Mastergrad iht §4, 5 år

Emneansvarlig
Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap