Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Grunnleggende informasjonsbehandling

IKT1013

Beskrivelse av emnet

Emnet er ment som en innføring i noen sentrale begrep og temaområder knyttet til IKT. Målet med dette er å forberede studenten på å ta i bruk IKT i opplærings- og instruksjonsøyemed. Det faglige innholdet omfatter tekniske begreper som: mobile enheter, operativsystem, maskinvare, skytjenester og informasjonssikkerhet.

Forkunnskapskrav

Studenter må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram. 

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved gjennomført studium skal studenten;

- ha innsikt i datamaskinens oppbygning, virkemåte og kommunikasjon

- ha innsikt i mobil teknologi

- ha fått grunnleggende innsikt i noen informasjonssikkerhetsmessige aspekter

 

Ferdigheter

Ved gjennomført studium skal studenten;

- kunne beskrive hensikt og virkemåte til noen sentrale komponenter i en datamaskin

- kunne forklare forskjeller og likheter mellom mobile enheter og klassisk datamaskin

- kunne beskrive skyteknologi og sikkerhetsmessige utfordringer

 

Generell kompetanse

Ved gjennomført studium skal studenten;

- ha forståelse for hvordan datamaskiner og mobilteknologi er oppbygd, og deres virkemåte

- ha innsikt i operativsystemets rolle for datamaskiner og mobile enheter

- ha forståelse for viktigheten av informasjonssikkerhet

Type emne

Obligatorisk.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Studiet er nettbasert og har ingen fysiske eller virtuelle samlinger. Deltagelse i studiet er uavhengig av krav om oppmøte eller synkron deltakelse. Studenters framdrift blir veiledet i forhold til prosesser knyttet til arbeidskrav. Informasjon og kunnskapsbygging organiseres ved hjelp av LMS (digital læringsplattform) og Internett.

LMS Canvas fungerer som høgskolens klasserom på nett. Mappevurdering står sentralt i studiet og studentenes eget arbeid. Studiet vektlegger aktiv kommunikasjon studentene i mellom, og mellom studenter og forelesere. I noen tilfeller vil samarbeid i team kunne bli vektlagt, men individuelt ansvar for arbeidskrav er formalisert (se retningslinjer for mappevurdering).  Sentralt for arbeid med mapper er arbeidskrav som fungerer som milepæler i arbeidet.

Anbefalte forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

Eksamen for alle emner i IKT og Læring er mappeevaluering.

Vurderingsordning

Mappe, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F

Overlappende emner

IKT1002v1 Grunnleggende informasjonsbehandling - 7.5 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2021
Språk Engelsk og norsk Studiepoeng 7,5 Studiested Nettbasert Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen