Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Læring med IKT

IKT1014

Beskrivelse av emnet

Emnet fokuserer på bruken av digitale læringsplattformer og digital mappevurdering i lærings- og instruksjonsøyemed, samt enkle tiltak for å oppnå god læring i virtuelle klasserom. Ved hjelp av ulike nettbaserte verktøy skal studentene skape enkle digitale læringsrom. Teoretiske vil modulen fokusere på instruksjonslære og et utvalg læringsteorier som kan støtte opp om instruksjons- og opplæringsarbeid i egen virksomhet.

Forkunnskapskrav

Studenter må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved gjennomført studium skal studenten;

  • - ha forståelse for hvordan digitale læringsplattformer fungerer
  • - ha innsikt i læringsteoretiske føringer for bruk av digital mappevurdering

Ferdigheter

Ved gjennomført studium skal studenten;

  • - kunne administrere og anvende digital læringsplattform i egen virksomhet
  • - kunne anvende digital mappevurdering i egen virksomhet

Generell kompetanse

Ved gjennomført studium skal studenten;

  • - kunne knytte læringsteorier til digital mappevurdering og bruk av digitale læringsplattformer
  • - kunne utføre elementære tiltak for god læring i virtuelle klasserom

Type emne

Obligatorisk.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Studiet er nettbasert og har ingen fysiske eller virtuelle samlinger. Deltagelse i studiet er uavhengig av krav om oppmøte eller synkron deltakelse. Studenters framdrift blir veiledet i forhold til prosesser knyttet til arbeidskrav. Informasjon og kunnskapsbygging organiseres ved hjelp av LMS (digital læringsplattform) og Internett.

LMS Canvas fungerer som høgskolens klasserom på nett. Mappevurdering står sentralt i studiet og studentenes eget arbeid. Studiet vektlegger aktiv kommunikasjon studentene i mellom, og mellom studenter og forelesere. I noen tilfeller vil samarbeid i team kunne bli vektlagt, men individuelt ansvar for arbeidskrav er formalisert (se retningslinjer for mappevurdering).  Sentralt for arbeid med mapper er arbeidskrav som fungerer som milepæler i arbeidet.

Anbefalte forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

Mappeevaluering.

Vurderingsordning

Mappe, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F

Overlappende emner

ITL112v1 Læring med IKT - 7.5 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2021
Språk Engelsk og norsk Studiepoeng 7,5 Studiested Nettbasert. Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen