Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Medieteori og kommunikasjon

IKT1021

Beskrivelse av emnet

Målet med modulen er å utvikle forståelse for hvordan medier fungerer og hvordan mennesker reagerer på medier. Fokuset er på digitale medier og digitalisering som sosiokulturell prosess. Innholdet i emnet er knyttet til begreper som medier, mediekultur, mediesamfunn, sosial kommunikasjon, mediepedagogikk, og påvirkningsprosesser.

Forkunnskapskrav

Studenter må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved gjennomført studium skal studenten;

- ha innsikt i begreper innenfor medieteori og kommunikasjonsteori

- utvikle forståelse for hvordan medier påvirker samfunn og kultur

- kunne bygge meningsbærende koblinger mellom medieteori og pedagogikk  

Ferdigheter

Ved gjennomført studium skal studenten;

- kunne forklare begreper innenfor medieteori og kommunikasjonsteori

- kunne anvende valgte digitale medier for å løse oppgaver i form av medieprodukter

- kunne reflektere over påvirkning av medier på læringsprosess og sosialisering  

Generell kompetanse

Ved gjennomført studium skal studenten;

- ha innsikt i betydningen av medier for ulike sosiale praksiser

- kan drøfte etiske dilemma ved mediekultur

- kan gjennomføre arbeidsoppgaver ved bruk av digitale verktøy

Type emne

Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Studiet er nettbasert og har ingen fysiske eller virtuelle samlinger. Deltagelse i studiet er uavhengig av krav om oppmøte eller synkron deltakelse. Studenters framdrift blir veiledet i forhold til prosesser knyttet til arbeidskrav. Informasjon og kunnskapsbygging organiseres ved hjelp av LMS (digital læringsplattform) og Internett.

LMS Canvas fungerer som høgskolens klasserom på nett. Mappevurdering står sentralt i studiet og studentenes eget arbeid. Studiet vektlegger aktiv kommunikasjon studentene i mellom, og mellom studenter og forelesere. I noen tilfeller vil samarbeid i team kunne bli vektlagt, men individuelt ansvar for arbeidskrav er formalisert (se retningslinjer for mappevurdering).  Sentralt for arbeid med mapper er arbeidskrav som fungerer som milepæler i arbeidet.

Anbefalte forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Hjelpemidler til eksamen

Alle

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

Mappeevaluering.

Vurderingsordning

Mappe, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F

Overlappende emner

ITL114v1 Medieteori og kommunikasjon - 7.5 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2021
Språk Engelsk og norsk Studiepoeng 7,5 Studiested Nettbasert. Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen