Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Pedagogisk bruk av sosiale medier

IKT1022

Beskrivelse av emnet

Emnet skal bygge opp kunnskap om ulike sosiale mediers virkemåte og hvordan de kan brukes for å bygge en digital identitet. Målet med modulen er å gi innsikt i hvordan sosiale medier påvirker samfunnet og hvordan de kan brukes for personlig og faglig utvikling. Det faglige innholdet omfatter følgende begreper: brukergenerert innhold, interaksjon på nett, digital synlighet, livslang læring, personlig læringsnettverk. Kurset er en del av Nord universitet sitt internasjonale tilbud og arbeidsspråk er både norsk og engelsk.

Forkunnskapskrav

Studenter må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram. 

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal

  • forstå funksjoner ved ulike sosiale medier
  • forstå betydning av nettverkseffekt
  • kjenne til bruk av sosiale medier i opplæringsøyemed  

Ferdigheter

Studenten skal

  • kunne bygge digital synlighet
  • kunne delta aktivt i samarbeid med andre via sosiale medier
  • kunne anvende sosiale medier for pedagogisk formål  

Generell kompetanse

Studenten skal

  • være kritisk og kunne analysere og reflektere over egen bruk av sosiale medier
  • vise innsikt i nye egenskaper ved sosial kommunikasjon
  • anvende sosiale medier som læringsverktøy

Type emne

Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Studiet er nettbasert og har ingen fysiske eller virtuelle samlinger. Deltagelse i studiet er uavhengig av krav om oppmøte eller synkron deltakelse. Studenters framdrift blir veiledet i forhold til prosesser knyttet til arbeidskrav. Informasjon og kunnskapsbygging organiseres ved hjelp av LMS (digital læringsplattform) og Internett.

LMS Canvas fungerer som høgskolens klasserom på nett. Mappevurdering står sentralt i studiet og studentenes eget arbeid. Studiet vektlegger aktiv kommunikasjon studentene i mellom, og mellom studenter og forelesere. I noen tilfeller vil samarbeid i team kunne bli vektlagt, men individuelt ansvar for arbeidskrav er formalisert (se retningslinjer for mappevurdering).  Sentralt for arbeid med mapper er arbeidskrav som fungerer som milepæler i arbeidet.

Anbefalte forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Hjelpemidler til eksamen

Alle

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

Mappeevaluering.

Vurderingsordning

Mappe, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F

Overlappende emner

ITL119v1 Pedagogisk bruk av sosiale medier - 7.5 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du i Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Høst 2021
Språk Engelsk og norsk Studiepoeng 7,5 Studiested Nettbasert. Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen