Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Kvalitativ og kvantitativ metode del I (ME310S)

Kvalitativ og kvantitativ metode del I

ME310S

Beskrivelse av emnet

Emnet skal gi studentene erfaring i og dybdekunnskap om selvstendig praktisk arbeid med vitenskapelige metoder. Kurset har særlig fokus på hvordan kvalitative og kvantitative metoder kan utfylle hverandre. Studenten vil oppøve innsikt og ferdigheter i design av samfunnsvitenskapelige undersøkelser og praktisk metodisk arbeid knyttet til ulike faser i forskningsprosessen. Det vil arbeides med metodisk design, formulering av problemstilling og forskningsspørsmål. Forskningsspørsmålene skal analyseres kvantitativt ved bruk av et ferdig datasett, og kvalitativt gjennom intervjuer med medstudenter. Det skal også arbeides med analyse og tolkning av kvalitative og kvantitative data, med vekt på enkle kvantitative analyser, sannsynlighetsteori og statistisk inferens innenfor kvantitativ metode og ulike analyseteknikker innenfor kvalitativ metode. Fordi kurset er praktisk orientert med veiledning og øvelser anbefales det sterkt at studentene følger all undervisning. Veiledning foregår normalt innenfor undervisning/seminartiden. Det vil ikke gis individuell veiledning eller oppfølging av studenter som ikke deltar i undervisningsopplegget.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal:

  • Ha inngående kunnskap om bruk av kvalitative og kvantitative metoder i en forskningsprosess
  • Kjenne til ulike forskningsdesign og måter og kombinere ulike former for innsamling av data
  • Kunne hovedprinsippene i sannsynlighetsteori og statistisk inferens 

Ferdigheter

Studenten skal:

  • Kunne utforme et design for en enkel datainnsamling av kvalitative og kvantitative metoder
  • Kunne gjennomføre et metodisk arbeid, fra design til analyse
  • Kunne tolke resultatene fra egne kvalitative og kvantitative data

Generell kompetanse

Studenten skal:

  • Kunne gjennomføre en datainnsamling og analyse ved hjelp av kvalitative og kvantitative metoder
  • Kunne kritisk evaluere de ulike stegene i en forskningsprosess
  • Kunne foreta mindre undersøkelses- og utredningsoppgaver

Type emne

Obligatorisk for master i samfunnsvitenskap, lektorutdanning i samfunnsfag og master i HRM / Valgfritt

Forkunnskapskrav

Må være kvalifisert til master i samfunnsvitenskap, Lektorutdanning i samfunnsfag eller Master i HRM.

Må ha nødvendige forkunnskaper i samfunnsvitenskapelig metode/forskningsmetode (historiefaglig metode regnes i denne sammenhengen som samfunnsvitenskapelig metode) er tilsvarende 10 studiepoeng samfunnsvitenskapelig metode.

Undervisningsform

Undervisning ansikt til ansikt: Forelesninger, seminarer og praktisk SPSS-arbeid i PC-lab.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Undervisningen er organisert som forelesninger og seminar.

Anbefalte forkunnskaper

ME118S Samfunnsvitenskapelig metode eller ME123S Introduction to qualitative and quantitative methods in Social Sciences.

Hjelpemidler til eksamen

Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Vurderingsordning

Oppgave - maksimalt 20 sider, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F

Overlappende emner

ME301Sv1 Videregående kurs i kvantitativ metode - 5 studiepoeng.
ME302Sv1 Kvalitativ metode - 5 studiepoeng.
ME304Sv1 Kvaliatativ metode - 5 studiepoeng.
ME305Sv1 Quantitative Methods - 5 studiepoeng.
ME306Sv1 Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder - 10 studiepoeng.
ME320Sv1 Kvalitativ og kvantitativ metode del I - 10 studiepoeng.
Emneansvarlig
Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap