Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Kommunikasjon (OR280S)

Kommunikasjon

OR280S

Emnet skal gi kunnskap som kan styrke kommunikasjon mellom aktører innad i virksomheter og eksternt.

Beskrivelse av emnet

Emnet skal gi kunnskap som kan styrke kommunikasjon mellom aktører innad i virksomheter og eksternt. Det blir lagt vekt på at ulike kommunikative ferdigheter kan bidra ulikt på de ulike nivåene i en virksomhet eller organisasjon. Emnet legger vekt på innsikt i ulike teoretiske retninger innen kommunikasjon, samt ulike kommunikasjonsteknikker som er aktuelle i organisasjoner og virksomheter. Emnet gir også grunnlag for refleksjon over den påvirkning man har i kommunikasjon i kraft av sin yrkesrolle der man har stor innflytelse på andre personer i organisasjonen.Emnet tar også for seg grunnleggende prinsipper for eksternkommunikasjon og krisekommunikasjon.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Det forutsettes at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene kunne:

Kunnskap:

  • Emnet skal gi studentene en grunnleggende forståelse av og kunnskaper om den relasjonelle kommunikasjon i organisasjoner og virksomheter.
  • Forstå og redegjøre for retninger og perspektiver innen kommunikasjon.
  • Forstå etiske utfordringer innen kommunikasjon innad og utad i en organisasjon.

Ferdigheter:

  • Kunne være seg bevisst egen og andres kommunikasjon i ulike kontekster i en virksomhet
  • Kunne analysere og vurdere bruk av ulike kommunikasjonsteknikker innenfor ulike arenaer i en organisasjon/virksomhet.

Generell kompetanse:

  • Studiet skal gi grunnleggende kunnskaper i kommunikasjon mellom aktører innad i organisasjoen og overfor eksterne omgivelser
  • Kjenne til ulike retninger innen kommunikasjonsfaget

Type emne

Emnet er obligatorisk for Bachelor i HRM og Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling. Valgemne for andre studier.

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende retningslinjer

Undervisningsform

Samlingsbasert undervisning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Samlingsbasert. Forelesninger og seminarer

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Emneevaluering

Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning

Hjemmeeksamen - maks 10 sider, 53 timer, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F

Overlappende emner

OR180Sv1 Kommunikasjon - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensum:
  • Kommunikasjon for ledere og organisasjoner Peggy S. Brønn og Jan Ketil Arnulf (red.) Fagbokforlaget, 2014.
  • Coaching, Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes skrevet av Morten Berg og Ellen Ribe, Universitetsforlaget, 3. utgave 2013
  • Kompendium - kjøpes i bokhandelen Akademika i Bodø
Emneansvarlig
Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø, Mo i Rana, Levanger Ansvarlig fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap