Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Organisasjon og ledelse (OR301S)

Organisasjon og ledelse

OR301S

Beskrivelse av emnet

Kurset tar sikte på å belyse hvordan ideologiske endringer i omgivelsene og implementeringen av nye styringsinstrumenter gjør at lederrollen kommer sterkere i fokus. Det blir stadig større forventninger om å utøve et aktivt lederskap. Det gjelder også organisasjoner som har liten tradisjon for et selvstendig lederskap (jfr. forvaltningsorganisasjoner og ekspertorganisasjoner). Samtidig blir det mer komplekst å utøve ledelse som følge av ulike og sprikende resultatmål, arbeidstakere som stiller større krav til jobbinnhold og medvirkning etc. Spenninger og dilemmaer i kjølvannet av disse endringene, og hvordan ledere søkere å håndtere dem står sentralt i kurset.

Noen viktige temaer er:

 • Nye styring/ledelsesregimer og ekspertorganisasjoner
 • Ledelse som noe medfødt, lært eller situasjonsbetinget
 • Muligheter og begrensning for et sjølstendig lederskap i offentlige, tjenesteytende organisasjoner
 • Ledelse, konflikter og konflikthåndtering
 • Ledelse, strategi og innovasjoner

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Etter å ha gjennomført kurset skal studentene kunne dokumenter innsikt I forskningslitteraturen omkring utforming av lederrollen I ulike organisasjonskontekster.

Ferdigheter

 • Legge for dagen ferdigheter i analytisk problemløsning knyttet til ledelse

Generell kompetanse

 • Reflektere kritisk omkring dilemmaer og spenninger som hefter ved det å utøve ledelse
 • kunne dokumentere teoretiske kunnskaper i ledelse, og spesielt kunne reflektere kritisk over problemer og utfordringer som ledere står ovenfor. Dette inkluderer en dypere forståelse av spenninger og dilemmaer kunne legge for dagen ferdigheter i selvstendig problemløsning

Type emne

Obligatorisk for master i HRM. Valgemne for master i samfunnsvitenskap

Forkunnskapskrav

For å kvalifisere til opptak på emnet må søkere fylle ett av følgende kriterier:

 

 • Relevant bachelorgrad (eller tilsvarende utdanning) for opptak på master i samfunnsvitenskap med C i vektet snitt

 

 • En bachelorgrad på 180 studiepoeng eller tilsvarende utdanning av minimum tre års varighet, samt 2 års relevant arbeidserfaring jamfør opptakskravet til master i HRM. Karakterkravet er C på et vektet gjennomsnitt

Undervisningsform

Ansikt til ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Samling over en uke. En kombinasjon av forelesninger og arbeid med en oppgave over selvvalgt tema (essay). Vi etterstreber å involvere studentene i sin egen læring. Det gjelder for eksempel utforming av oppgaven (evalueringsgrunnlag). Dessuten inviterer vi ledere i en utvalgt caseorganisasjon til Universitetet, med det før øye å berette om problemer og utfordringer som de står overfor i hverdagen, og å svare på spørsmål fra studentene. Vanligvis bruker de fleste studentene det som de lærer om caseorganisasjonen, kombinert med tilgjengelig informasjon, som empiriske kilder for refleksjonene deres i essayet.

Anbefalte forkunnskaper

N/A

Hjelpemidler til eksamen

Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Eksamensbeskrivelse

Vurderingsordningen (eksamen) består av en oppgave. Studentene selv formulerer og utvikler tema samt problemstilling. Det vil gis veiledning på oppgaven under samlingen tilhørende emnet.Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.

Vurderingsordning

Oppgave - 1 person: 13-15 sider, 2 personer: 15-17 sider. NB: ekslusiv litteraturlista, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F

Overlappende emner

OR301S-001v2 Organisasjon og ledelse - oppgave - 10 studiepoeng.
OR301S-001v2 Organisasjon og ledelse - oppgave - 5 studiepoeng.
OR301S-002v1 Organisasjon og ledelse - skoleeksamen - 5 studiepoeng.
Emneansvarlig
Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap