Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Innovasjon i tjenesteyting (OR335S)

Innovasjon i tjenesteyting

OR335S

Beskrivelse av emnet

Organisasjoner både i privat og offentlig sektor konfronteres i økende grad med forventninger om å være nyskapende og innovative. I privat sektor ligger forventninger om konkurransefordeler som en del av innovasjonsdiskursen. I offentlig sektor tar disse forventningene ikke minst form av en rekke reformideer og styringsideer. I både privat og offentlig sektor brukes begreper som «lean», «co-creation», «innovasjonsledelse», «sosialt entreprenørskap», osv, men hva ligger bak disse begrepene eller diskursene?  - og hva ligger bak de sterke forventningene til innovasjon? Når det gjelder offentlig sektor peker noen forfattere f.eks. på at problemene som offentlig sektor skal løse blir stadig mer kompliserte. Andre trekker fram ressursknapphet. Men forventningene kan også skyldes organisasjonsinterne forhold, f.eks. organisasjoners eller lederes behov for å vise seg fram overfor sine omgivelser og framstå som handlingsdyktige. Vi ser også på det offentliges rolle i næringslivets innovasjonsaktiviteter.

 

Målet med kurset er å belyse hva forventningene om innovasjon kan være uttrykk for, på hvilken måte dette kommer praktisk til uttrykk i offentlig og privat sektor, og hvilke muligheter, utfordringer og problemer som knytter seg til ulike typer av innovasjoner. I tillegg vil kurset introdusere viktige begrep, og gi innblikk i hvordan kjennetegn og egenskaper ved organisasjonene kan ha betydning for deres evne til å være innovative og drive frem nyskaping.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Etter å ha gjennomført kurset skal studentene kunne dokumentere innsikt i sentrale problemstillinger og tilnærmingsmåter i studiet av innovasjoner.

Ferdigheter

  • Reflektere kritisk over muligheter, problemer og utfordringer knyttet til innovasjon i offentlig og privat sektor

Generell kompetanse

  • Kjenne til innovasjonslitteraturen, og være faglig forberedt på de praktiske utfordringene som knytter seg til innovasjon i offentlig og privat sektor.

Type emne

Obligatorisk på master i HRM og master i samfunnsvitenskap med fordypning HRM.

Forkunnskapskrav

For å kvalifisere til opptak på emnet må søkere fylle ett av følgende kriterier:

- En bachelorgrad på 180 studiepoeng eller tilsvarende utdanning av minimum tre års varighet, samt 2 års relevant arbeidserfaring jamfør opptakskravet til master i HRM. Karakterkravet er C på et vektet gjennomsnitt.

-En bachelorgrad på 180 studiepoeng eller tilsvarende utdanning av minimum tre års varighet. Her må søkerne må ha avlagt eksamen i minimum 80 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelige fag (Human Resource Management, organisasjon og -ledelsesfag, økonomi, psykologi, statsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi, sosialt arbeid, pedagogikk, geografi, kriminologi, utviklingsstudier o.a.). Minimum 20 studiepoeng av de samfunnsvitenskapelige emnene skal være fordypning/på 200-nivå. Forskningsmetode, Ex.phil. og Ex.fak. telles ikke blant de 80 studiepoengene med samfunnsvitenskapelige emner. Videre kreves det minimum 20 studiepoeng innenfor HRM, offentlig politikk eller organisasjon og -ledelsesfag. Karakterkravet er C på et vektet gjennomsnitt.

Undervisningsform

Ansikt til ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Kurset gis på en samling over en uke. Læringsaktivitetene er en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid med en case, selvstyrt lesing av pensumlitteratur, samt arbeid med eksamen (essay) over selvvalgt tema. Vi etterstreber studentaktiv undervisning. Essayet er eksamensoppgaven. Vi inviterer en leder for en organisasjon til å holde en kort forelesning om problemer og utfordringer de står overfor i hverdagen, og åpner for spørsmål fra studentene. Studentene skal i grupper, og basert på kurslitteratur og forelesningene komme med løsningsforslag til caseorganisasjonen. Utforming av oppgaven (essayet) som er evalueringsgrunnlag, altså eksamen, gjøres av studentene selv, med temaet innovasjon i tjenesteyting. Ofte bruker studentene det de lærer om caseorganisasjonen, kombinert med tilgjengelig informasjon, som empiriske kilder i arbeidet med det obligatoriske essayet.

Hjelpemidler til eksamen

Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Eksamensbeskrivelse

Vurderingsordningen (eksamen) består av en oppgave. Studentene formulerer selv og utvikler tema samt problemstilling. Det vil gis veiledning på oppgaven under samlingen tilhørende emnet. Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.

Vurderingsordning

Oppgave - 1 person: 11-13 sider, 2 personer: 13-15 sider. NB: ekslusiv litteraturliste, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Emneansvarlig
Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap