Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Nordisk politikk (SA210S)

Nordisk politikk

SA210S

Beskrivelse av emnet

Emnet presenterer og sammenlikner de politiske systemene i de nordiske land. Kurset begynner med en presentasjon av det felles liberaldemokratiske grunnlaget Nordens politiske systemer er bygget på, og gir videre en kort historisk fremstilling av den politiske utvikling fra 1800-tallet og opp til de nåværende politiske institusjoner. Kurset fortsetter ved å se nærmere på den Nordiske styringsmodellen gjennom sentrale aspekter som parlamentarisme, konsensusdemokrati, korporatisme, velferdsstat, partisystem, regionalt og lokalt demokrati samt internasjonale relasjoner som omfatter både EU og Nordområdene. Gjennom hele kurset er det norske politiske system brukt som utgangspunkt og hovedeksempel.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. 

Læringsutbytte

Kunnskap og forståelse

Studenten skal:

 • vise forståelse av det liberale grunnlaget Nordens politiske systemer er bygget på
 • ha kunnskap om den politiske utvikling og de politiske institusjoner i de nordiske land
 • være i stand til å sammenlikne ulike deler og ulike nivåer av de nordiske politiske systemer
 • være kjent med sentrale begreper i de nordiske politiske systemer, som sosialdemokrati, velferdsstat, konsensusdemokrati, korporatisme
 • ha basiskunnskap om utenrikspolitikken og sikkerhetspolitikken i de nordiske land, særlig med hensyn til EU og Nordområdene

Ferdigheter

Studenten skal:

 • ha utviklet ferdigheter for kritisk analyse av politiske institusjoner og politisk organisering

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • kunne sammenlikne Norden med andre nasjoner med hensyn til politiske institusjoner og løsninger på sosiale utfordringer

Type emne

Obligatorisk for Bachelor i nordområde og nordiske studier. Mulig valgemne for andre studenter ved Nord universitet.

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Undervisningsform

Ordinære forelesninger på campus eller nettbasert undervisning (fjernundervisning).

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Ordinære forelesninger på campus eller nettbasert undervisning (fjernundervisning), seminarer og obligatoriske skriftlige innleveringer (svar på modulspørsmål).

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales ett år høyere studier (samfunnsvitenskapelig), eller grunnemnene fra Bachelor i nordområdestudier (førsteåret).

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis- og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

Skriftlige innleveringsoppgaver og hjemmeeksamen

For å få uttelling av studiepoeng for gjennomført eksamen må følgende være bestått:

 • Skriftlige innleveringer (svar på 9 modulspørsmål)
 • Individuell skriftlig hjemmeeksamen

Godkjente modulspørsmål er gyldig kun til og med de påfølgende to semestrene

Eksamen er en skriftlig hjemmeeksamen:

Det gis karakter (A-F)

Eksamen besvares på Engelsk

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Arbeidskrav- 9 modulspørsmål, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
 • Hjemmeeksamen - individuell, 6 sider, 4 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner

SA210S-2v2 Scandinavian Politics - 10 studiepoeng.
SA210S-001v2 Scandinavian Politics - Hjemmeeksamen - 6 studiepoeng.
SA210S-002v2 Scandinavian Politics - 4 studiepoeng.
SA210S-001v2 Scandinavian Politics - Hjemmeeksamen - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur

Pensum består av kompendier.

I kompendiene inngår følgende artikler:

Aarsæther, Nils & Bærenholdt, Jørgen Ole (2001): Understanding Local Dynamics and Governance in Northern Regions. In Aarsæther, Nils & Bærenholdt, Jørgen Ole (ed): Transforming the Local. Nord 2001:25 (pages 15-42)

Aarsæther, Nils, Jenssen, Synnøve & Røiseland, Asbjørn (2008): The Future of Northern Local Governance. In Aarsæther, Nils, Røiseland, Asbjørn & Jenssen, Synnøve (ed): Practicing Local Governance ¿ Northern Perspectives. Nova (pages 191-198)

Abrahamson, Peter (1997): The Scandinavian Social Service State in Comparison. In Sipilä, Jorma; Social Care Services: The Key to the Scandinavian Welfare Model. Ashgate Publishing Company (pages 156-177)

Angell, O.H. (2008): The Norwegian Welfare State. In Maagerø, E. & Simonsen, B. (eds): Norway ¿ Society and Culture. Portal Books, Kristiansand (Ch. 6, pages 102-124)

Arter, David (1999): Scandinavian Politics Today. Manchester University Press (pages 23-69)

Arter, David (2006): Democracy in Scandinavia. Consensual, Majoritarian or Mixed? Manchester University Press (pages 1-25, 46-62)

Børhaug, K. (2008): Norwegian Politics. In Maagerø, E. & Simonsen, B. (eds): Norway ¿ Society and Culture. Portal Books, Kristiansand (Ch. 8, pages 137-152)

Esping-Andersen, Gøsta (2000): Social Foundations of Postindustrial Economies. Oxford University Press (pages 73-98)

Halvorsen, K. & Stjernø, S. (2008): Work, Oil and Welfare. Universitetsforlaget, Oslo (Ch. 3, pages 41-57)

Heidar, Knut (2001): Norway ¿ Elites on Trial. Westview Press (pages 33-59)

Held, David (1987): Models of Democracy. Polity Press (pages 36-71)

Held, David (1989): Political Theory and the Modern State. Polity Press (pages 158-188)

Henriksen, John B. (1996): Saami Parliamentary Co-Operation. An Analysis. IWGIA/NSI (pages 12-99)

Heywood, A. (2002): Politics. Palgrave, New York (Ch. 13, pages 269-288)

Hoffman, John & Graham, Paul (2006): Introduction to Political Theory. Pearson Education Limited (pages 154-237)

Lane, Jan-Erik & Ersson, Svante (1996): The Nordic Countries ¿ Contention, Compromise and Corporatism. In Colomer, Joseph M (ed): Political Institutions in Europe. Routledge (pages 254-281)

Larsen, Helge O. & Offerdal, Audun (2000): Political Implications of the New Norwegian Local Government Act of 1992. In Amnå, Erik & Montin, Stig (ed): Towards a New Concept of Local Self-Government? Fagbokforlaget (pages 186-213)

Matlary, Janne Haaland (2004): The Nordics and the EU. In Heidar, Knut (ed): Nordic Politics ¿ Comparative Perspectives. Universitetsforlaget (pages 247-261)

Miller, D., Coleman, J, Connolly, W. & Ryan, A. (eds) (1994): The Blackwell Encyclopedia of Political Thought. Blackwell, Cambridge (Corporatism, pages 104-106)

Milner, Henry (1994): The Scandinavian Experience and Beyond. Routledge (pages 114-130, 171-195)

Nordby, Trond (2004): Patterns of Corporatist Intermediation. In Heidar, Knut (ed): Nordic Politics ¿ Comparative Perspectives. Universitetsforlaget (pages 98-107)

Nyhamar, Tore (2004): Security Policies from Constraints to Choice. In Heidar, Knut (ed): Nordic Politics ¿ Comparative Perspectives. Universitetsforlaget (pages 228-246)

Persson, T. & Wiberg, M. (2011): The Nordic Model of Parliamentary Government and its Challenges. In Persson, T. & Wiberg, M. (eds): Parliamentary Government in the Nordic Countries at a Crossroads. Santerus Academic Press, Stockholm (Ch. 1, pages 17-35)

Rasch, B.E. (2011): Why Minority Governments? In Persson, T. & Wiberg, M. (eds): Parliamentary Government in the Nordic Countries at a Crossroads. Santerus Academic Press, Stockholm (Ch. 2, pages 41-57)

Rose, Lawrence E. & Ståhlberg, Krister (2005): The Nordic Countries: Still the Promised Land. In Denters, Bas & Rose, Lawrence E. (ed): Comparing Local Governance. Trends and Developments. Palgrave MacMillan. (pages 83-99)

Skard, Torild & Haavio-Mannila, Elina (1986): Equality Between the Sexes ¿ Myth or Reality in Norden? In Graubard, Stepen R. (ed): Norden ¿ The Passion for Equality. Norwegian University Press (pages 176-199)

Sümer, S. (2014): The Nordic Approach to Work and Care: Challenges on the Way to Inclusive Citizenship. Tidsskrift for kjønnsforskning 01/2014

Emneansvarlig
Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap