Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Historie, politikk og nordlige ressurser (SA218S)

Historie, politikk og nordlige ressurser

SA218S

Beskrivelse av emnet

Emnet starter med utvalgte deler av den historiske utviklingen av Nord-Norge, Svalbard og Barentsregionen. Videre behandles noen historiske og nåværende utfordringer knyttet til internasjonal konkurranse og samarbeid i organisasjoner og regimer som Arktisk Råd, Barentssamarbeidet og havretten. Emnet går så tyngre inn på fiskeriene, olje- og gassutvinningen, miljøutfordringene og sikkerhetspolitikken og utfordringene som knyttes til dette i nord. Tematikken er i hovedsak geografisk avgrenset til Barentsregionen, Norge og Russland.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal:

 • ha grunnleggende kunnskap om den historiske bakgrunnen for og hovedelementene i de spesielle juridiske ordningene som gjelder på Svalbard gjennom Svalbardtraktaten
 • ha grunnleggende kunnskaper om deler av historien til Barentsregionen, og om hvordan denne historiske arven benyttes til politisk konstruksjon av en regional identitet
 • ha grunnleggende kunnskaper om de viktigste politiske utfordringene i nordområdene
 • forstå oppbyggingen av og virkemåten til samarbeidsinstitusjoner i Barents og Arktis, som Barentssamarbeidet, Arktisk Råd og samarbeidsflatene mellom Norge og Russland innenfor fiskeri og miljøvern, og hvordan dette kan knyttes opp til «Arctic Governance»-begrepet
 • forstå betydningen av FNs havrettsregime i Arktis når området i økende grad blir tilgjengelig for mineralutvinning og ferdsel
 • forstå bakgrunnen for og betydningen av bærekraftig forvaltning av miljø og naturressurser i Arktis, samt kunnskaper om den unike miljøsituasjonen som gjør området særlig sårbart for klimaendringer og forurensning
 • forstå litt av logikken i sikkerhetspolitikken og sikkerhetsutfordringene i nordområdene, og særlig Norges utfordrende strategiske posisjon mellom Russland, EU og NATO

Ferdigheter

Studenten skal:

· ha utviklet ferdigheter innen kritisk analyse av nordlige/arktiske problemstillinger og kunne reflektere over utfordringene og de tilhørende politiske institusjoner og problemløsningsmekanismene

 • være i stand til å samle informasjon og å utvikle og presentere sentrale problemstillinger knyttet til nordlige/arktiske utfordringer

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • kunne forstå og analysere nordlige/arktiske problemstillinger og en del av de særskilte utfordringer som denne regionen reiser
 • formidle sentrale kunnskaper og innsikter om muligheter og begrensninger for en bærekraftig utvikling i nordområdene

Type emne

Obligatorisk for Bachelor i nordområde og nordiske studier. Mulig valgemne for andre studenter ved Nord universitet.

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Undervisningsform

Ordinære forelesninger på campus eller nettbasert undervisning (fjernundervisning).

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Nettbaserte forelesninger og skriftlige innleveringer (svar på modulspørsmål). De skriftlige innleveringene er obligatoriske og må være bestått, sammen med hjemmeeksamen, før det kan gis uttelling av studiepoeng for gjennomført eksamen.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales ett år høyere studier (samfunnsvitenskapelig), eller grunnemnene fra Bachelor i nordområdestudier (førsteåret).

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis- og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

Skriftlige innleveringsoppgaver og hjemmeeksamen

For å få uttelling av studiepoeng for gjennomført eksamen må følgende være bestått:

 • Skriftlige innleveringer (svar på modulspørsmål)
 • Individuell skriftlig hjemmeeksamen

Godkjente modulspørsmål er gyldig kun til og med de påfølgende to semestrene

Eksamen er en skriftlig hjemmeeksamen:

Det gis karakter (A-F).

Eksamen besvares på engelsk

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Arbeidskrav- 10 modulspørsmål, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
 • Hjemmeeksamen - individuell, 6 sider, 4 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner

SA218S-001v1 History, Politics and Northern Resources - 10 studiepoeng.
SA218S-001v1 History, Politics and Northern Resources - 4 studiepoeng.
SA218S-002v1 History, Politics and Northern Resources - 6 studiepoeng.
Emneansvarlig
Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap