Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Samfunnsplanlegging og folkehelse (SAM5000)

Samfunnsplanlegging og folkehelse

SAM5000

Emnet gir innsikt i samfunnsplanlegging generelt, og for miljø og helse spesielt. Sentralt er overordnet kjennskap til plan og styringssystemet i kommunene, og videre integrering av folkehelse i det kommunale plan- og styringssystemet. Vektlagt blir også sammenhengen mellom fysiske omgivelser, fysisk aktivitet, helse og planlegging.

Beskrivelse av emnet

Emnet gir innsikt i samfunnsplanlegging generelt, og for miljø og helse spesielt. Sentralt er overordnet kjennskap til plan- og styringssystemet i kommunene, og videre integrering av folkehelse i det kommunale plan- og styringssystemet. Vektlagt blir også sammenhengen mellom fysiske omgivelser, fysisk aktivitet, helse og planlegging.

Praktiske eksempler og gruppebaserte læringsaktiviteter danner utgangspunktet for en integrert forståelse av tema i emnet. Om mulig blir gruppene satt sammen med studenter fra ulike fagfelt.

Kostnader

Semesteravgift og pensumlitteratur. Kost og losji ved samlingen betales av studentene

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte

Kunnskap:

  • har kunnskap om hovedtrekk i utviklingen av, og nåtidens innhold og lovverk i det kommunale plan- og styringssystemet i Norge
  • om hvordan miljøhensynet ble en integrert del av de kommunale planprosessene
  • og kan diskutere sentrale utfordringer med å integrere ulike interesser og hensyn i plan- og styringssystemet

 

Ferdigheter:

  • kan identifisere ulike problemstillinger knyttet til planlegging for miljø- og folkehelsetiltak i et kommunalt perspektiv

 

Generell kompetanse:

  • har kjennskap til den historiske utviklingen av hvordan helse og plan har vært integrert fra 1800-tallet frem til den økte aktualiteten utover på 2000-tallet
  • kan drøfte muligheter, tiltak og utfordringer med utgangspunkt i dagens plansystem med vekt på miljø- og folkehelsetiltak

Type emne

Valgemne

Forkunnskapskrav

Relevant bachelorgrad (eller tilsvarende utdanning) for opptak på master i samfunnsvitenskap, med C i vektet karaktersnitt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Undervisningen vil ha en seminarform og foregår hovedsakelig i forbindelse med en obligatorisk samling, og i form av webinarer. I tillegg vil det være undervisningsstøtte lagt ut på læringsplattformen canvas. Praktiske oppgaver med studentaktive læringsformer i grupper vil bli vektlagt på samlingen, og her vil det også bli nær tilknytning til praksisfeltet

 

Fritak fra samling kan innvilges ved særskilte årsaker som akutt sykdom, innvilget toppidrettsstatus el.a. Søknad med dokumentasjon sendes til emneansvarlig så snart det er aktuelt. Studiearbeid som alternativ for samlingen må påregnes

Hjelpemidler til eksamen

Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker. 

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
  • Obligatorisk deltakelse - deltakelse på en samling, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
  • Arbeidskrav- gruppeoppgave, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
  • Hjemmeeksamen - individuell, 30 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Emneansvarlig
Studiepoeng 10,0 Studiested Levanger Ansvarlig fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap