Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Etikk og verdier i sosialt arbeid (SOA5000)

Etikk og verdier i sosialt arbeid

SOA5000

Emnet 'Etikk og verdier i sosialt arbeid' gir en systematisk redegjørelse for den profesjonelle etikken som ligger til grunn for sosialt arbeids praksis. Emnet gir grundig innføring i relevante teorier og begreper for å forstå og analysere sentrale etiske problemstillinger og dilemmaer i sosialt arbeid.

Beskrivelse av emnet

Dette emnet er del av fordypningen i sosialt arbeid som tar for seg sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag. 

Dette første av to emner i fordypningen tar for seg etikk og verdier i sosialt arbeid, og belyser og diskuterer:

 • Etiske utfordringer i sosialt arbeid
 • Etiske problem og etiske dilemmaer i sosialt arbeid
 • Ulike normative etiske tenkemåter - etiske teorier
 • Fra tenkemåter til praksis - anvendelse av teorier for å belyse yrkespraksis

Kostnader

Ingen kostnader ut over semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten har:

 • avansert kunnskap om emnet etikk og verdier i sosialt arbeid.
 • inngående kunnskap om etiske teorier og tilnærmingsmåter
 • inngående kunnskap om etiske dilemmaer i sosialt arbeid
 • inngående kunnskap om brukerrettigheter

FERDIGHETER

Kandidaten kan:

 • anvende etiske teorier for å analysere faglige, etiske problemstillinger med utgangspunkt i sosialt arbeid.
 • anvende kunnskap om etikk og verdier på nye områder innenfor fagområdet
 • redegjøre for eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor emnet etikk og verdier i sosialt arbeid. 
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om emnet, og framstille dette slik at det belyser en etisk problemstilling.

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten kan:

 • analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger og dilemmaer
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer.
 • kommunisere om faglige, etiske problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet. 
 • redegjøre for sentrale sosialfaglige, etiske spørsmål og problemstillinger.

Type emne

Obligatorisk.

Forkunnskapskrav

Relevant bachelor i sosialt arbeid, barnevern, vernepleie eller relevante tilstøtende fag med C i snitt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Emnet er konsentrert rundt en samling på to-tre dager, og består av forelesninger, seminar, diskusjoner og refleksjoner rundt etiske teorier og dilemmaer i sosialt arbeid. 

To faglærere deltar og gir sammen med medstudenter innspill og kommentarer til studentenes foreløpige skisser til besvarelser. Innlevering av skisser til samlingen er arbeidskrav.

Om samlingen:

To/tre-dagers samling for masterstudenter i samfunnsvitenskap, Fordypning sosialt arbeid. Emnet tar for seg etikk og verdier i sosialt arbeid.

Første dag består av undervisning, mens andre dag er et seminar som vies til diskusjon av og refleksjon rundt studentenes skisser til oppgave/besvarelse for emnet.

Emnet er teoretisk.

Innlevering av skisse til samlingen (Arbeidskrav).

Emnet vurderes på bakgrunn av arbeidskrav og en gitt oppgave med fast dato for innlevering, som vurderes med bokstavkarakter.

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til sosialt arbeid i praksis.

Hjelpemidler til eksamen

Blyant, penn, linjal, enkelt kalkulator og tospråklige ordbøker.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Eksamensbeskrivelse

Emnet vurderes på bakgrunn av en skriftlig oppgave (OP) med fast innleveringsfrist, i tillegg til arbeidskrav knyttet til samlingen (godkjent/ikke godkjent), hvor studentene må levere skisse til oppgavebesvarelse før samlingen. Eksamen kan besvares på enten norsk eller engelsk.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Arbeidskrav- leveres inn før første samling, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
 • Oppgave - maksimalt 8 sider, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner

SA370Sv1 Sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag - 10 studiepoeng.
Emneansvarlig
Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap