Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Sosiologisk teori (SOS5001)

Sosiologisk teori

SOS5001

Beskrivelse av emnet

Emnet gir studentene innsikt i sentrale klassiske og moderne sosiologiske problemstillinger og teoritradisjoner. Emnet presenterer sosiologiske perspektiver og refleksjoner over hvordan disse perspektivene kan anvendes i analyser av ulike teoretiske og empiriske problemstillinger.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har:

  • Inngående kunnskap om de viktigste klassiske og moderne sosiologiske teoretikerne   
  • Kunnskap om sentrale sosiologiske spørsmål og tema
  • God oversikt over sosiologiske perspektiver
  • Kan redegjøre for hvordan sosiologiske perspektiver kan anvendes i sosiologiske analyser
  • Kan plassere perspektivene i historisk og  faghistorisk sammenheng

Ferdigheter

Studenten kan:

  • sammenfatte, analysere og kritisere sosiologiske teorier og perspektiver 
  • presentere sosiologiske teorier og perspektiver muntlig og skriftlig

Generell kompetanse:

  • Grunnlag for å forstå og drøfte teoretiske perspektiver og problemstillinger
  • Grunnlag for å kunne presentere og reflektere over det faglige innholdet i kurset skriftlig og muntlig 

Type emne

Obligatorisk.

Forkunnskapskrav

Søkerne må ha en bachelorgrad som inkluderer minimum 80 studiepoeng innen sosiologiske emner på bachelornivå (hvorav minimum 20 sp av sosiologiemnene skal være fordypning / på 200-nivå) med karakteren C på et vektet gjennomsnitt. Karaktergjennomsnittet beregnes i fordypningen innen sosiologi.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesninger og seminar. 

Anbefalte forkunnskaper

N/A

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen over 1 uke.

Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.

Besvarelsen skal være12-15 sider , skriftstørrelse 12. 

Vurderingsordning

Hjemmeeksamen - individuell, 12-15 sider, 7 dager, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F

Overlappende emner

SO340Sv1 Nyere sosiologisk teori med temafordypninger - 10 studiepoeng.
Emneansvarlig
Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap