Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Kjønn, etnisitet og likestilling - om ulikhet og integrering (SOS5003)

Kjønn, etnisitet og likestilling - om ulikhet og integrering

SOS5003

Er kjønn og etnisitet noe vi har, noe vi blir eller noe vi gjør? Hva menes med «å forstå menns og kvinners situasjon ut fra et kjønns- og etnisitetsperspektiv»? Dette er noen av spørsmålene som belyses i emnet.

Beskrivelse av emnet

Kjønn og etnisitet er to sentrale fenomen for å forstå (u)likestilling i dagens Norge så vel som internasjonalt. Spørsmål om kjønn, etnisitet, mangfold og likestilling berører sentrale utfordringer i mange fag og disipliner. Emnet gir innsikt i forståelser som humaniora og samfunnsvitenskapene kan tilby for å møte slike utfordringer gjennom å gi studentene oversikt over sentrale teoretiske tradisjoner i kjønns- og etnisitetsfeltet. Emnet presenterer ny empirisk forskning om kjønn og etnisitet og likestilling samt gir en innføring i bruk av analytiske redskaper for å forstå mangfold og (u)likhetsskapende prosesser.

 

Er kjønn og etnisitet noe vi har, noe vi blir eller noe vi gjør? Hvordan kan vi forske på politiserte felt som likestillings- og integreringsspørsmål? Hva skjer med seksualitet og intimitet i en digital verden og hvordan forholder vi oss til likestilling, mangfold og integrering i en tid hvor klimaspørsmål stadig flyttes høyere opp på den internasjonale dagsorden? Hva menes med «å forstå menns og kvinners situasjon ut fra et kjønns- og etnisitetsperspektiv»? Slike spørsmål skal belyses i emnet gjennom forelesninger og seminarvirksomhet. Undervisningen vil gi deg trening i selvstendig og kritisk lesning av tekster, skriftlig fremstilling og analyse av kultur- og samfunnsforhold. Du vil få erfaring med å gi og motta kritikk på konstruktivt vis. Emnet vil også gi deg innsikt som gjør deg i stand til å håndtere likestillings- og integreringsspørsmål på en kunnskapsbasert og reflektert måte med tanke på nåværende eller framtidig jobbsammenheng.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har avansert kunnskap innenfor kjønns- og etnisitetsfeltet med spesialisert innsikt i likestillings- og integreringsproblematikk
 • har inngående kunnskap om fagområdets viktigste teorier og analysemetoder
 • kan anvende kunnskap på nye områder og utfordringer innenfor fagområdet
 • kan kritisk analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Studenten kan:

 • redegjøre for hvordan eksisterende kunnskap innenfor fagområdet kan anvendes i praktisk og teoretisk problemløsning knyttet til likestillings- og integreringsproblematikk
 • plassere perspektivene i historisk ogfaghistorisk sammenheng
 • sammenfatte, analysere og forholde seg kritisk til ulike teorier og perspektiver innen feltet
 • presentere teorier og perspektiver muntlig og skriftlig

 Generell kompetanse

Studenten:

 • har grunnlag for å forstå og drøfte perspektiver og problemstillinger innen integrasjon, mangfold og likestilling
 • kan presentere og reflektere over faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet kjønn, etnisitet og likestilling
 • kan bidra til nytenking og sosiale innovasjoner i feltet

Type emne

Valgfritt

Forkunnskapskrav

Relevant bachelorgrad (eller tilsvarende utdanning) for opptak på master i samfunnsvitenskap med C i vektet snitt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesning og seminar

Eksamensbeskrivelse

Arbeidskrav og hjemmeeksamen (3 dager)

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Arbeidskrav - presentasjon på samling, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
 • Hjemmeeksamen individuell - 3 dager, 3 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Emneansvarlig
Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap