Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Biofysiske interaksjoner (BI312F)

Biofysiske interaksjoner

BI312F

Beskrivelse av emnet

Emnet gir en innføring i hvordan fysiske prosesser påvirker det marine miljøet, ved å studere utvalgte prosesser i økosystemene fra småskala til storskala. Den teoretiske delen av emnet omhandler grunnlaget for variabilitet i marin produksjon i tid og rom i et globalt perspektiv. Praktiske øvelser blir brukt til å gi en innføring i bruken av nye metoder innen operasjonell oseanografi og havovervåking.

Kostnader

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om de fysisk-biologiske koblinger innen marin økologi
 • har inngående kunnskap om de vitenskapelige metoder som blir anvendt på fysiske og biologiske marine data

Ferdigheter kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjons-kilder og anvende disse til å forstå de fysisk-biologiske interaksjoner i havet
 • kan analysere eksisterende fortolkninger av fysisk-biologiske sammenhenger i havet
 • kan bruke relevante metoder og uttrykk i oseanografi og marinbiologi

 

Generell kompetanse

kandidaten:

 • kan analysere forskningsetiske problemstillinger knyttet til utnyttelse av havressursene
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet marine økosystemer, både med spesialister og til allmennheten
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innenfor biofysiske interaksjoner på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

Type emne

Spesialisering: Master i biovitenskap

Forkunnskapskrav

Studenter som er tatt opp til spesialisering i marin økologi. Ved ledig kapasitet, tilbys emnet til andre som er kvalifisert til master i Biovitenskap.

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt-undervisning.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesninger, seminarer og prosjektarbeid.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse

Sammensatt vurdering:

 • Mappe: 10 sider i artikkelform statistisk analyser av tidsserier. Teller 40% av karakteren. 
 • Muntlig: 60% av karakteren. 

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Mappeevaluering, teller 40/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
 • Muntlig eksamen, teller 60/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2022
Studiepoeng 10,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur