Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Prinsipper ved bruk av dyreforsøk

DR443F

Beskrivelse av emnet

Dette kurset følger retningslinjene gitt av FELASA (Federation of European Laboratory Animal Science Association), og omfatter utførelse av dyreforsøk (EU function A), planlegging av dyreforsøk (EU function B) og metoder for avlivning av forsøksdyr (EU function D). Studentene kan velge mellom to spesialiseringer: Akvatiske dyr eller gris. Den teoretiske delen dekker emner relatert til bruk av akvatiske dyr (fisk, tifotkreps) eller gris til forskningsformål, og er delt inn i generelle moduler (felles for begge typer forsøksdyr) og artsspesifikke moduler. De praktiske øvelsene inneholder artsspesifikke moduler om håndtering av forsøksdyr, med eller uten anestesi.

Forkunnskapskrav

Krav for opptak er minimum 3 års høyere utdanning innen biomedisin eller biologi.

Kostnader

Kursavgift NOK 5000

Læringsutbytte

Kunnskap Studenten skal ha spesialisert kunnskap om ulike sider ved dyreforsøk:

 • Dyreforsøkenes historie
 • Nasjonal og internasjonal lovgivning om dyreforsøk
 • Etikk i dyreforsøk
 • Alternativer til dyreforsøk
 • Ivaretagelse av grunnleggende biologiske krav hos spesifikke arter av forsøksdyr (fisk, tiforkreps og gris)
 • Gjenkjenne uttrykk for smerte, lidelse og stress hos de spesifikke arter av forsøksdyr
 • Helserisiko og sikkerhetsrutiner ved stell av de spesifikke arter av forsøksdyr
 • Utførelsen av de viktigste rutinemessige invasive eksperimentelle prosedyrer, med eller uten bedøvelse eller smertestillende midler
 • Bruk av passende eksperimentelt design i forskjellige dyrestudier

Ferdigheter Studenten skal kunne:

 • Samle inn og kritisk analysere ulike informasjonskilder innenfor fagområdet dyreforsøk, og bruke dem til å utvikle sin egen forskning
 • Analysere eksisterende teorier og metoder og bruke dem til å strukturere vitenskapelige hypoteser Planlegge og gjennomføre forskning ved hjelp av forsøksdyr under begresnset tilsyn, etter gjeldende etiske og juridiske regler

Generell kompetanse Studenten skal kunne:

 • Anvende kunnskap og praktiske ferdigheter i dyreforsøk
 • Formidle forskningsresultater til andre forskere, samt allmennheten, ved bruk av passende språk og terminologi
 • Bidra til nytenking og innovasjon innen dyreforsøk

Type emne

Valgemne: Ph.d. i akvatisk biovitenskap

Undervisningsform

Ansikt-til-ansikt-undervisning

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Kurset består av moduler, i henhold til de rammer som er utviklet av EU-kommisjonen. Finnes her:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/Endorsed_E-T.pdf

 

Forelesninger: 35 timer Praktisk trening: 21 hours Obligatorisk arbeid: Kristisk gjennomgang av en publisert studie der det ble brukt dyr, ved bruk av ARRIVE retningslinjer

Deltagelse i kurset og den praktiske delen er obligatorisk. Kurset er ferdig etter at kursporteføljen er bestått.

TEORETISKE MODULER:

1) Generelle moduler

 • Modul 1: Nasjonal og internasjonale regelverk om bruk av dyr i forskning
 • Modul 2: Etikk, dyrevelferd og de tre R'ene (nivå 1 og 2).
 • Modul 3: Human avlivning av forsøksdyr.
 • Modul 4: Utforming av prosedyrer og prosjekter (nivå 1 og 2).

2) Artsspesifikke moduler:

Akvatiske dyr (A)

 • Modul 5A: Grunnleggende biologi av akvatiske arter - fokus på fisk og tifotkreps
 • Modul 6A: Hold av akvatiske dyr: stell og helsekontroll
 • Modul 7A: Smerte, lidelse og stress hos forsøksdyr, med vekt på akvatiske dyr.
 • Modul 8A: Minimalt invasive inngrep på akvatiske arter, med og uten bruk av anestesi.

Gris (B):

 • Modul 5B: Grunnleggende biologi av gris
 • Modul 6B: Hold av gris: stell og helsekontroll.
 • Modul 7B: Smerte, lidelse og stress hos forsøksdyr, med vekt på gris.
 • Modul 8B: Minimalt invasive inngrep på gris, med og uten bruk av anestesi.
 • Modul 9: Prinsipper for kirurgi - pattedyr

PRAKTISKE MODULER:

Modul 10A: Grunnleggende biologi av fisk - minimalt invasive inngrep med og uten bruk av anestesi

Modul 10B: Minimalt og kirurgisk, eller lengre invasive inngrep på gris ved bruk av anestesi

Emneevaluering

Standard evaluering ved slutten av kurset.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering akvatiske arter, karakterregel Bestått - Ikke bestått
 • Obligatorisk deltakelse, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
 • MC Recognition of pain, suffering and destress in laboratory animals-emphasis on aquaic species, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
 • MC Minimally invasive procedures in aquatic species, with or withour use of anaesthesia, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
 • Praktisk modul i aktvatiske arter, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
 • Oppgave, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
 • MC National&International legislation on the use of animals in research, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
 • MC Ethics, animal welfare and the 3Rs, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
 • MC Humane methods of killing experimental animals, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
 • MC Design of procedures and projects, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
 • MC Basic biology of aquatic species, karakterregel Bestått - Ikke bestått.
 • MC Animal care and health management of aquatic species, karakterregel Bestått - Ikke bestått.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2022
Språk Engelsk Studiepoeng 5,0 Studiested Bodø Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur