Emnebeskrivelse for studieåret 2021/2022

Presisjonshusdyrbruk

HUS5000

Beskrivelse av emnet

Emnet gir en fordyping i tema innenfor etologi, dyrevelferd, oppstalling og miljø for ulike arter i husdyrproduksjon. Videre tar emnet for seg hvordan informasjon fra besetning og oppstallingsforhold kan benyttes i optimalisering av drifta på gården. Kurset gir også en innføring i datakilder, sensorer og digitale hjelpemidler, og hvordan disse kan forenkle arbeidet og styrke beslutningsgrunnlaget i produksjonen.

Forkunnskapskrav

Studentene må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte

Etter endt kurs forventes det at studenten har følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • har avansert kunnskap innenfor dyrevelferd
 • har inngående kunnskap om etologi, velferdsindikatorer, oppstalling og miljø for husdyr
 • har avansert kunnskap om ulike teknologiløsninger og datakilder i husdyrbruket

 Ferdigheter:

 • kan analysere og kritisk anvende ulike informasjonskilder i faglige fremstillinger og utredninger på problemstillinger som berører husdyrenes velferd og produksjon
 • kan anvende kunnskap om etologi, velferdsindikatorer, teknologi, oppstalling og miljø til å fremstille muligheter for å forbedre dyrevelferden og optimalisere produksjonen
 • kan bruke relevante metoder for å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsarbeid under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse:

 • kan foreslå forebyggende tiltak for å forhindre at dyrevelferdsmessige problemer oppstår og at husdyrs velferd og livskvalitet øker
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker husdyrvitenskapelige uttrykksformer
 • kan kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor husdyrvitenskap, både med spesialister og til allmennheten
 • kan bidra til nye løsninger og innovasjoner for å forbedre dyrevelferd og produksjon

Type emne

Valgemne

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesninger, øvinger, gruppearbeid og studentpresentasjoner.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studentene har grunnleggende emner innen fagområdene etologi, husdyrmiljø, dyrevelferd og mekanisering i husdyrproduksjon.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen.

Emneevaluering

Evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Eksamensbeskrivelse

Sammensatt vurdering

 • Obligatorisk deltakelse på minimum 75% av nærmere definerte aktiviteter. Teller 0/100 av karakteren. Karakterregel Godkjent/ikke godkjent. Forutsetning for å få endelig karakter i emnet.
 • Oppgave, vekter 40/100 av karakteren. Karakterregel A-E, beste A, ikke bestått F.
 • Muntlig eksamen, vekter 60/100 av karakteren. Karakterregel A-E, beste A, ikke bestått F.

Vurderingsordning

Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
 • Obligatorisk deltakelse - 75% oppmøte på gruppeøvinger, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
 • Oppgave , teller 40/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
 • Muntlig eksamen , teller 60/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur

Pensumlisten finner du Leganto
Emneansvarlig
Undervisningssemester Vår 2022
Språk Engelsk Studiepoeng 10,0 Studiested Steinkjer Ansvarlig fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur